null

XXXIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018, poz. 1817) odbędzie się XXXIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 12 października 2021 roku o godz. 14.00 w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.)

Proponowany porządek obrad XXXIII Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Dzielnicy. 
  3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 rok (12) Druk nr 209 z dnia 04.10.2021 r.
  4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Druk nr 208 z dnia 30.09.2021 r.
  5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania załącznika dzielnicowego do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2022 rok – Nr VI Dzielnica Praga-Południe Druk nr 210 z dnia 04.10.2021 r.  
  6. Projekt stanowiska Rady Dzielnicy Praga-Południe w sprawie szczepień przeciwko Covid-19 Druk nr 211 z dnia 05.10.2021 r.
  7. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Południe na temat funkcjonowania Placu Szembeka.
  8. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Południe na temat stanu bezpieczeństwa na osiedlu Gocław.
  9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
/-/ Marcin Kluś

Załączniki: