null

XXXIV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018, poz. 1817) odbędzie się XXXIV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 9 listopada 2021 roku o godz. 15.00 w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.)

Proponowany porządek obrad XXXIV Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Dzielnicy.
  3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 rok (13) Druk nr 216 z dnia 29.10.2021 r.
  4. Projekt uchwały opiniującej projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku skaryszewskiego Druk nr 214 z dnia 29.10.2021 r.
  5. Projekt uchwały opiniującej projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej – część II. Druk nr 215 z dnia 29.10.2021 r.
  6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2021-2025 Druk nr 213 z dnia 29.10.2021 r.
  7. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

/-/ Bożena Manarczyk

Załączniki: