null

XXXIX Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018, poz. 1817) odbędzie się XXXIX Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 15 marca 2022 roku o godz. 16.00 w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.)

Proponowany porządek obrad XXXIX Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Dzielnicy.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Dzielnicy.
  4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2022 rok (2) Druk nr 238 z dnia 03.03.2022 r.
  5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia/odrzucenia sprawozdania z wykonania Załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 rok, Nr VI Dzielnica Praga-Południe Druk nr 233 z dnia 24.02.2022 r.
  6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025. Druk nr 234 z dnia 24.02.2022 r.
  7. Projekt stanowiska w sprawie wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na  Saskiej Kępie i Kamionku Druk nr 239 z dnia 08.03.2022 r.
  8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
/-/ Marcin Kluś

 

Załączniki: