null

Zakres działania wieloosobowego stanowiska Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do zakresu działania wieloosobowego stanowiska Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy należy w szczególności:

 • Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
  w zakresie prowadzenia spraw jednostek organizacyjnych pomocy społecznej m.st. Warszawy przekazanych do kompetencji Dzielnicy, za wyjątkiem ich tworzenia, likwidacji i reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym oraz wyposażania ich w majątek,
 • Prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, realizującymi zadania publiczne z zakresu spraw społecznych i zdrowia,
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działania na terenie Dzielnicy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, powierzanie tym organizacjom oraz podmiotom realizacji zadań publicznych o charakterze dzielnicowym, w tym dotyczących:
 • Zapewnienia dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom pomocy w placówkach wsparcia dziennego.
 • Zapewnienie rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym dostępu do specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego,
 • Realizacja, koordynacja i nadzorowanie wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS, a także Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy, w tym:
  • Obsługa techniczna i administracyjna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowego Zespołu Praga-Południe,
  • Współpraca przy opracowywaniu standardów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy,
  • Opracowywanie i realizacja Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga-Południe,
 • Obsługa techniczna i administracyjna Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Praga-Południe,
 • Koordynacja działań w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej zmierzających do likwidacji barier utrudniających mieszkańcom dzielnicy funkcjonowanie w społeczeństwie poprzez wdrażanie standardów dostępności przez jednostki organizacyjne m. st. Warszawy,
 • Inne działania, mające na celu zaspokojenie rozpoznanych potrzeb i zgłaszanych inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie polityki społecznej.