Praga-Południe Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Komunikaty

 • WRZ
  13

  XLVII sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018 poz. 1817) odbędzie się XLVII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 20 września 2022 roku o godz. 16:15, w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.) Proponowany porządek obrad XLVII Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI Sesji Rady Dzielnicy. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2022 rok (11) Druk nr 274 z dnia 12.09.2022 r. Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Marcin Kluś

 • WRZ
  05

  Sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Zapałczanej 6

  W dniu 23 sierpnia 2022 roku Prezydent m.st. Warszawy wydał Zarządzenie nr 1375/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ulicy ul. Zapałczanej 6 (dz. ew. nr 82/2 o pow. 387m2 z obrębu 3-04-15). Działka 82/2 ma dostęp do drogi publicznej ul. Zapałczanej (droga gminna) poprzez działkę ewidencyjną nr 82/1 o pow. 31m, na której zostanie ustanowiona służebność gruntowa przejścia i przejazdu. Nieruchomość objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławka Północnego, oznaczona na rysunku planu symbolem 35 MN/MW tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej w zakresu domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkań. Cena wywoławcza netto 650 000,00 zł Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej przejścia i przejazdu netto 8.500,00 zł Do ceny osiągniętej w przetargu oraz wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu gruntu na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami : 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu; wnioski można składać w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Chałubińskiego 8 (antresola). Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola) oraz pod nr tel. 22 44 32 159 oraz Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego przy ul. Grochowskiej 274 pod telefonem 22 44 35 269 od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16 oraz na stronie um.warszawa.pl/nieruchomości

 • SIE
  26

  Obowiązek dokonania opłaty (III raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

  Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy przypomina o obowiązku dokonania opłaty (III raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2022 w terminie do 30 września 2022 r. Opłaty należy dokonać w kasie na terenie Urzędu Dzielnicy lub na rachunek: Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy 39 1030 1508 0000 0005 5000 7215 z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy. Prosimy przesłać dowód opłaty do Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe za pośrednictwem maila pragapoludnie.wdg@um.warszawa.pl Każda opłata III raty zostanie przez nas przeanalizowana pod względem terminowości jej wniesienia, należnej wysokości, numeru konta itp. Jeżeli przedsiębiorca spóźni się z wniesieniem opłaty III raty o nie więcej niż 30 dni czyli wniesie ją w okresie między 1 a 30 września 2022 i chce zachować ważność zezwoleń, zobowiązany jest wnieść opłatę dodatkową w wysokości 30% rocznej należności za korzystanie z zezwoleń płatną do 30 października 2022. Brak opłaty III raty i brak opłaty dodatkowej w tym dodatkowym terminie spowoduje wygaszenie zezwoleń. Podstawą naszych działań jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U .z 2021 r. poz. 1119).

 • SIE
  22

  XLVI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018 poz. 1817) odbędzie się XLVI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 30 sierpnia 2022 roku o godz. 16:30, w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.) Proponowany porządek obrad XLVI Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad XLV Sesji Rady Dzielnicy. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2022 rok (8) Druk nr 269 z dnia 28.07.2022 r. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2022 rok (9) Druk nr 271 z dnia 19.08.2022 r. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na kadencję 2018 r. – 2023 r. oraz ustalenia ich przedmiotu działania, zadań oraz składu osobowego Druk nr 270 z dnia 17.08.2022 r. Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy /-/ Marcin Kluś