Deklaracja dostępności Strony informacyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Południe

Urząd Dzielnicy Praga-Południe zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony informacyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Południe(link otwiera się w nowej karcie).

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Najpoważniejsze zidentyfikowane ograniczenia dostępności:
Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
W niektórych materiałach multimedialnych brakuje napisów dla niesłyszących, transkrypcji oraz opisów tekstowych;
Sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.

Wyłączenia

Mapy
Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 roku
Treści zewnętrzne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Tomasz Marciniak
 • E-mail: tmarcinkak@um.warszawa.pl
 • Telefon: +48224435457

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę. Można również złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
Siedziba Biur i Delegatur:
Wydział Obsługi Mieszkańców; Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich; Terenowy Punkt Paszportowy Praga Południe; Urząd Stanu Cywilnego; Wydział Organizacyjny; Wydział Kadr; Wydział Administracyjno-Gospodarczy; Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia; Wydział Architektury i Budownictwa; Wydział Budżetowo-Księgowy; Wydział Informatyki; Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego; Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami; Wydział Prawny; Wydział Infrastruktury.


1. Sposób Dojazdu
Ciąg pieszy prowadzący od przystanków ma odpowiednią szerokość i jest w dobrym stanie technicznym, a w przebiegu dojścia do budynku (głównego wejścia od ul. Grochowskiej) nie pojawiają się zmiany wysokości, pojedyncze stopnie, nierówności i ubytki. W najbliższym sąsiedztwie Urzędu znajdują się przejścia dla pieszych. Wyposażone zostały w sygnalizację świetlną, brak towarzyszącej jej sygnalizacji dźwiękowej / wibracyjnej (być może jest to stan trwały, być może brak sygnalizacji dźwiękowej wynikał z prowadzonego remontu przejść). Przed przejściem zastosowano obniżenia krawężnika i oznaczenia dotykowe. Oznaczenia są w dobrym stanie technicznym, jednak są bardzo słabo skontrastowane w stosunku do pozostałej nawierzchni, przez co mogą być trudne do zauważenia przez osoby z niepełnosprawnością wzroku (słabowidzące).

Najbliższa stacja PKP Warszawa-Wschodnia znajduje się w odległości do ok.1600 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów, a także przy pomocy zainstalowanych wind.

Najbliższe przystanki autobusowe:
PRAGA-PŁD.-RATUSZ 01 (kierunek Metro, stadion Narodowy: 125), (kierunek Pl. Hallera: 135), znajduje się bezpośrednio przy urzędzie,
PRAGA-PŁD.-RATUSZ 02 (kierunek Międzylesie : 125), (kierunek PKP Olszynka Grochowska: 135), (kierunek Gocław: 311), znajduje się ok. 50 m od siedziby urzędu.

Najbliższe przystanki tramwajowe:
PRAGA-PŁD.-RATUSZ 04 (kierunek Annopol: 3), (kierunek Młociny: 6), (kierunek Piaski: 22), (kierunek Koło: 26), znajduje się bezpośredni przy urzędzie,
PRAGA-PŁD.-RATUSZ 03 (kierunek Gocławek: 3), (kierunek Gocławek: 6), (kierunek Wiatraczna: 22), (kierunek Wiatraczna: 26), znajduje się ok. 50 m od urzędu.

W najbliższym sąsiedztwie budynku znajdują się miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością: w pasie drogowym ul. Grochowskiej oraz w obrębie parkingu na dziedzińcu budynku Urzędu.

Miejsca postojowe od strony ul. Grochowskiej. Miejsca postojowe mają prawidłowe wymiary i oznakowanie (pionowe, poziome i kolorem niebieskim). Znajdują się wystarczająco blisko wejścia do budynku, z ich obszaru zapewniony został dostęp do strefy wejściowej. Utrudnieniem może być nierówna nawierzchnia miejsc postojowych, wynikająca prawdopodobnie z zużycia – w miarę możliwości zaleca się jej remont. Miejsca postojowe na parkingu mają prawidłowe wymiary. Miejsca znajdują się wystarczająco blisko wejścia do budynku (wejścia bocznego), z ich obszaru zapewniony został dostęp do strefy wejściowej (przez parking). Utrudnieniem może być krawężnik, ograniczający jedno z miejsc.

Brak w okolicy postoju taksówek.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Wejście do budynku jest łatwe do odnalezienia, a sam budynek czytelnie oznakowany. Wejście główne zapewnia dostęp wszystkim użytkownikom, również osobom z niepełnosprawnością (bez zmian wysokości).

W strefie wejściowej znajduje się wyświetlacz informacji dynamicznej. Informacje na nim podawane są czytelne.

Drzwi wejściowe i wiatrołap mają odpowiednie wymiary (szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy). Wysokość progu nie przekracza 20 mm. Drzwi otwierają się automatycznie (co jest bardzo dobrym rozwiązaniem). Przed drzwiami znajduje się przestrzeń wystarczająca do manewrowania wózkiem a wycieraczki systemowe, znajdujące się przed drzwiami, nie utrudniają poruszania się. W strefie wejściowej znajduje się bankomat.

Na drzwiach wejściowych znajdują się liczne oznaczenia – jednym z nich jest informacja o lokalizacji dostępnych wejść do budynku i ich charakterystyka – „Wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych od ul. Grochowskiej – platforma dla wózków inwalidzkich, od ul. Kamionkowskiej – podjazd (pochylnia)”). Jest to bardzo dobre rozwiązanie, zdecydowanie upraszczające proces decyzyjny użytkowników i dający im swobodę wyboru sposobu dostania się do budynku.

Schody (siedem stopni schodów plus dodatkowy stopień przed nimi) poprowadzono w linii prostej (nie są to schody zabiegowe ani kręcone), jednak kształt stopni i ich krzywizny mogą być trudne do pokonania dla części użytkowników . Liczba stopni w biegu nie przekracza wymaganych 10. Szerokość użytkowa biegu jest prawidłowa.

Schody zostały wyposażone w obustronne, nieprzedłużone poręcze.

Nachylenie pochylni jest odpowiednie, szerokość biegu również (1,55 m) a długość pojedynczego biegu nie przekracza 9,00 m. Przestrzeń manewrowa przed początkiem pochylni została zachowana, brak jednak wystarczającej przestrzeni manewrowej na spoczniku przed drzwiami wejściowymi do budynku (il. 20). Pochylnię wyposażono w obustronne murki, zapobiegające zsunięciu się kół wózka, o odpowiedniej wysokości (co najmniej 70 mm).

Drzwi wejściowe mają odpowiednie wymiary (szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy). Wysokość progu nie przekracza 20 mm. Drzwi nie otwierają się automatycznie, ale ich otwarcie nie wymaga znacznej siły. Przed drzwiami brak przestrzeni wystarczającej do manewrowania.

Przed drzwiami wejściowymi umieszczono wycieraczkę systemową w zagłębieniu. Na drzwiach wejściowych znajdują się liczne oznaczenia. Jednym z nich jest informacja (taka sama, jak na drzwiach wejścia głównego) o lokalizacji dostępnych wejść do budynku i ich charakterystyka („Wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych od ul. Grochowskiej – platforma dla wózków inwalidzkich, od ul. Kamionkowskiej – podjazd (pochylnia)”). Jest to bardzo dobre rozwiązanie, zdecydowanie upraszczające proces decyzyjny użytkowników i dający im swobodę wyboru sposobu dostania się do budynku.

W strefie wejściowej wewnątrz budynku znajduje się pojedynczy bieg schodów. Bieg prowadzi z poziomu wejścia na poziom wysokiego parteru. Ilość stopni w biegu jest odpowiednia (nie przekracza wymaganych 17), szerokość użytkowa również. Wszystkie stopnie w biegu mają taką samą wysokość i szerokość. Schody zostały wyposażone w jednostronną poręcz i poręcz pośrednią o wygodnej średnicy i kształcie pochwytu, przedłużoną poza krawędź pierwszego i ostatniego stopnia. Pozioma krawędź każdego stopnia została oznaczona pasami taśmy antypoślizgowej o kontrastowym kolorze. Schody w strefie wewnętrznej można ominąć za pomocą podnośnika ukośnego (platformy przyschodowej), przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnością oraz za pomocą szyn najazdowych , przeznaczonych do wprowadzania wózków dziecięcych i rowerów.

Platforma podnośnika ma odpowiednie wymiary, a sam podnośnik został prawidłowo i czytelnie oznaczony. Podnośnik nie może być obsługiwany samodzielnie przez użytkownika wózka – do jego użycia konieczne jest uruchomienie przez pracownika ochrony. Podnośnik został wyposażony w awaryjną blokadę systemów napędowych, podłoga platformy jest ryflowana i antypoślizgowa.

Informacja znajduje się w pewnym oddaleniu od wejścia do budynku, jednak jest ona łatwa do odnalezienia, również dzięki czytelnemu oznaczeniu i wyróżnieniu za pomocą kontrastów kolorystycznych. Osoba znajdująca się za kontuarem jest widoczna zarówno dla osoby siedzącej, jak i stojącej.

Klatka schodowa prowadzi z kondygnacji 0 na kondygnację +3. Ilość stopni w każdym biegu jest odpowiednia (nie przekracza wymaganych 17).

Obydwa dźwigi osobowe mają takie same wymiary oraz elementy wyposażenia. Dźwig osobowy zapewnia dostępność wszystkich kondygnacji. Szerokość drzwi jest odpowiednia a różnica wysokości pomiędzy poziomem posadzki w budynku i w kabinie nie przekracza 20 mm. Drzwi otwierają się automatycznie i zostały wyposażone w system zatrzymujący zamykanie, oparty na czujnikach. Są też dobrze skontrastowane w stosunku do ściany, w której się znajdują.

Tablica przyzywowa (panel zewnętrzny) znajduje się na odpowiedniej wysokości.

Korytarze w budynku mają odpowiednią szerokość, zapewniają także swobodną możliwość manewrowania wózkiem. Stosowane materiały wykończeniowe ścian i podłóg nie odbijają światła (nie powodują zjawiska olśnienia), a meble i elementy wyposażenia, choć zawężają szerokość przejścia / przejazdu, nie powodują utrudnień w poruszaniu się klientów Urzędu.

Drzwi wewnętrzne mają odpowiednie wymiary (wysokość i szerokość przejścia) i nie posiadają progów o wysokości przekraczającej 20 mm. Klamki można obsługiwać jedną ręką, nie wymagają mocnego ściskania ani przekręcania.

Wejście do części pomieszczeń biurowych wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego.

W Punkcie Obsługi Klienta znajduje się pętla indukcyjna. W hali obsługi klienta na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących. W halach obsługi klienta na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

Poszczególne stanowiska obsługi klientów są dostępne i dość wygodne dla użytkowników wózków i osób niskiego wzrostu.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

W Urzędzie zapewniono możliwość tłumaczenia na Polski Język Migowy (zdalnego i bezpośredniego). W przypadku tłumaczenia zdalnego miejsce, w którym umieszczony jest wideotłumacz jest prawidłowo i czytelnie oznakowane (informacja o dostępie do tłumacza online znajduje się również na drzwiach wejściowych do budynku). Pracownicy potrafią zainicjować usługę zdalnego tłumaczenia.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze przy stanowisku informacji. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Toaleta została dość dobrze oznaczona. W budynku wyznaczone zostało osobne pomieszczenie dla rodziców / opiekunów z dziećmi, wyposażone w przewijak. Informacja o tym pomieszczeniu znajduje się w przestrzeniach Urzędu. W łazience dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowanej na parterze budynku jest system przywoławczy ochronę. Sala konferencyjna znajduje się na III piętrze.

W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych. Brak informacji dotykowej o drogach ewakuacji i dotykowego planu ewakuacji, (przy czym plan sali obsługi częściowo spełnia tą rolę). W budynku zainstalowano dźwiękowy system powiadamiania alarmowego, brak towarzyszącego mu systemu świetlnego (istotnego dla osób g/Głuchych). Komunikaty podawane przez centralny system nagłośnieniowy mogą być trudne do zrozumienia dla osób z niepełnosprawnością słuchu.


Budynek Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6, 03-841 Warszawa
Siedziba Biur i Delegatur: Wydział Zasobów Lokalowych; Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń; Zespół Kultury; Zespół Gospodarowania Odpadami; Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Wydział Oświaty i Wychowania; Wydział Zamówień Publicznych; Wydział Ochrony Środowiska; Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia; Samodzielne stanowisko ds. Kontroli oraz Systemu Kontroli Zarządczej; Zespół Kultury.


1. Sposób Dojazdu
Najbliższe przystanki komunikacji publicznej (Międzyborska 05 i Międzyborska 06) znajdują się w odległości nieprzekraczającej 200 m (odpowiednio: 190 m i ok. 100 m), kolejne (Podskarbińska 01 i Podskarbińska 02) w odległości ok. 250 m. W każdym przypadku jest to odległość uznawana za niepowodującą nadmiernego zmęczenia, również wśród osób z niepełnosprawnością, seniorów i dzieci. Korzystanie z przystanków jest możliwe i wygodne dla osób z niepełnosprawnością.

Ciąg pieszy prowadzący od przystanków ma odpowiednią szerokość i jest w dobrym stanie technicznym a w przebiegu dojścia do budynku nie pojawiają się zmiany wysokości, pojedyncze stopnie, nierówności i ubytki. W najbliższym sąsiedztwie Urzędu znajdują się przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej i towarzyszącej jej sygnalizacji dźwiękowej / wibracyjnej (jednak ulica jest na tyle mała i na tyle mało ruchliwa, że sygnalizacja nie jest konieczna). Przed przejściem zastosowano obniżenia krawężnika i oznaczenia dotykowe.

Najbliższa stacja PKP Warszawa-Wschodnia znajduje się w odległości do ok.1700 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów, a także zainstalowanych wind.

Najbliższe przystanki autobusowe:
Międzyborska 06 (kierunek Ratusz : 311), (kierunek PKP Olszynka Grochowska: 102), znajduje się bezpośrednio przy urzędzie,
Międzyborska 05 (kierunek Młynów : 102), znajduje się ok. 50 m od siedziby urzędu.

Najbliższe przystanki tramwajowe:
Międzyborska 04 (kierunek Annopol: 3), (kierunek Młociny: 6), (kierunek Piaski: 22), (kierunek Koło: 26), znajduje się ok. 100 do siedziby urzędu,
Międzyborska 02 (kierunek Gocławek: 3), (kierunek Gocławek: 6), (kierunek Wiatraczna: 22), (kierunek Wiatraczna: 26), znajduje się ok. 100 m od urzędu.

W najbliższym sąsiedztwie budynku znajdują się miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością: w pasie drogowym ulicy Kobielskiej . Miejsca postojowe mają prawidłowe wymiary i oznakowanie (pionowe, poziome i kolorem niebieskim). Zostały zlokalizowane wystarczająco blisko wejścia do budynku a z ich obszaru zapewniony został dostęp do strefy wejściowej.

W okolicy znajduje się postój taksówek.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Wejście do budynku jest łatwe do odnalezienia, a sam budynek – czytelnie oznakowany. Wejście główne zapewnia dostęp wszystkim użytkownikom, również osobom z niepełnosprawnością (wejście z poziomu terenu, bez zmian wysokości).

Drzwi wejściowe mają odpowiednie wymiary (szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy). Wysokość progu wynosi dokładnie 20 mm. Drzwi nie otwierają się automatycznie . Przed drzwiami znajduje się przestrzeń wystarczająca do manewrowania wózkiem.

W strefie wejściowej znajduje się pojedynczy bieg schodów (6 stopni). Szerokość użytkowa biegu i spocznika jest prawidłowa. Wszystkie stopnie w biegu mają taką samą wysokość i szerokość. Pierwszy i ostatni stopień nie zostały oznaczone za pomocą pasów kontrastowych, co sprawia, że mogą być trudne do zauważenia dla osób z niepełnosprawnością wzroku lub problemami z koncentracją. Rekomenduje się kontrastowe oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia w biegu pasami w jednolitym, skontrastowanym z tłem (stopniem) kolorze, znajdującymi się na powierzchni pionowej i poziomej stopnia. Schody zostały wyposażone w obustronne poręcze o wygodnej średnicy i kształcie. Pochwyty zostały wystarczająco skontrastowane w stosunku do ścian, na których się znajdują i przedłużone poza krawędź pierwszego i ostatniego stopnia. Schodów w strefie wejściowej nie można ominąć za pomocą dźwigu osobowego, podnośnika ani innych rozwiązań, przeznaczonych do przewozu osób z niepełnosprawnością Portiernia zlokalizowana została w najbliższym sąsiedztwie wejścia do budynku. Jest ona łatwa do odnalezienia a pracownik znajdujący się wewnątrz jest widoczny zarówno dla osoby siedzącej, jak i stojącej.

Klatka schodowa prowadzi z kondygnacji 0 na kondygnację +2. Ilość stopni w każdym biegu jest odpowiednia (nie przekracza wymaganych 17), szerokość użytkowa biegu jest prawidłowa. Wszystkie stopnie w biegu mają taką samą wysokość i szerokość. Schody zostały wyposażone w jednostronne poręcze o wygodnej średnicy i kształcie pochwytu, nieprzedłużone poza krawędź pierwszego i ostatniego stopnia.

Schodów w budynku nie można ominąć za pomocą dźwigu osobowego, podnośnika ani innych rozwiązań, przeznaczonych do przewozu osób z niepełnosprawnością.

Korytarze w budynku mają odpowiednią szerokość, zapewniając wygodne przejście a także swobodną możliwość manewrowania wózkiem. Stosowane materiały wykończeniowe ścian i podłóg nie odbijają światła (nie powodują zjawiska olśnienia) a meble i elementy wyposażenia, choć zawężają szerokość przejścia / przejazdu, nie powodują utrudnień w poruszaniu się klientów Urzędu.

W Punkcie Obsługi Klienta znajduje się pętla indukcyjna. W hali obsługi klienta na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

W Urzędzie zapewniono możliwość tłumaczenia na Polski Język Migowy (zdalnego i bezpośredniego).

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Toaleta znajduje się na kondygnacji 0. Drzwi do toalety są łatwe do odnalezienia (dobrze skontrastowane w stosunku ściany). Toaleta została oznaczona. Drzwi mają odpowiednie wymiary.

Sala konferencyjna znajduje się na II piętrze budynku.

W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych. W budynku zainstalowano dźwiękowy system powiadamiania alarmowego wraz z towarzyszącym mu systemem świetlnym (istotnym dla osób g/Głuchych). Komunikaty podawane przez centralny system nagłośnieniowy mogą być trudne do zrozumienia dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

W budynku brak rozwiązań zapewniających możliwość ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na portalu istnieją ułatwienia przeglądania treści przez osoby niedowidzące;
Zmiana wielkości czcionki;
Zmiana kontrastu

Inne informacje i oświadczenia

Strona jest sukcesywnie udoskonalana pod kątem dostępności. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z „Miejskim Centrum Kontaktu 19115”.
Miejskie Centrum Kontaktu 19115 czynne jest 24/7:
tel 19115,
e-mail: kontakt@um.warszawa.pl,
Portal: https://warszawa19115.pl/(link otwiera się w nowej karcie)
Bezpłatna aplikacja 19115
Czat: https://warszawa19115.pl/czat(link otwiera się w nowej karcie)
Na stronie 19115 jest możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego. Informacje o usłudze tłumacza migowego online oraz usłudze tłumacza migowego można znaleźć również na stronie https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/dostepnosc-urzedu-1 (link otwiera się w nowej karcie)
Dostęp alternatywny można uzyskać kontaktując się z „Miejskim Centrum Kontaktu 19115”.
Możliwe jest odczytanie treści niedostępnej (krótsze teksty - max do 1 strony A4).Można również zarejestrować w 19115 wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej. Zarejestrowany wniosek jest przekazywany do właściciela treści.