Załącznik nr 1 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją celów opisanych w pkt 4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Kto administruje moimi danymi?

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.

2. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przystugujące Pani/Panu prawa odpowie lnspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.

Dlaczego moje dane są przetwarzane?

3. Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, t j.

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 • w odniesieniu do pracowników Urzędu m.st. Warszawy - art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: zapewnienia porządku publicznego, a także ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, interesantów i osób trzecich oraz ochrony mienia na terenie Urzędu m.st. Warszawy.

5. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: budynek urzędu oraz obszar wokół Urzędu – chodniki i parking, wejście główne, sala WOM.

6. Administrator ograniczył do niezbędnego minimum nagrywanie przestrzeni publicznej.

7. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega tylko obraz (bez dzwięku).

Jak długo będą przechowywane moje dane?

8. Dane z monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są przechowywane przez około 28 dni. Po tym terminie dane zostaja automatycznie nadpisywane, za wyjątkiem sytuacji wskazanej w pkt. 9.

Kto może miec dostęp do moich danych?

9. Administrator każdorazowo zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkanców, niszczeniu i kradzieży mienia, dla celów dowodowych:

 • na uzasadniony pisemny wniosek osób trzecich,
 • na pisemny wniosek organów prowadzących postępowania.

10. Zabezpieczone z monitoringu wizyjnego dane są udostępniane wyłącznie:

 • organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia, w szczególnosci policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów;
 • osobom fizycznym na podstawie przepisów RODO (z poszanowaniem praw i wolności osób postronnych).

11. Niezależnie od regulacji zawartej w pkt. 9, Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów zawieranych przez Administratora.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;

2. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

3. sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 • dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolnosci osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych4 w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzedzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.