Punkt Informacyjno-Konsultacyjny/Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Praga-Południe

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną do mieszkańców dzielnicy Praga Południe – dorosłych oraz młodzieży mających problemy natury psychologicznej i prawnej.

Celami działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego są przede wszystkim:
- Zwiększenie wiedzy i umiejętności mieszkańców Miasta Stołecznego Warszawy w obszarze rozwiązywania problemów związanych z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz z przemocą w rodzinie.
- Zwiększenie dostępu do informacji w zakresie działalności profilaktycznej i edukacyjnej oraz z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także innych uzależnień, szczególnie w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń HIV/AIDS.
- Zmniejszenie poziomu bezradności osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz osób współuzależnionych, będących mieszkańcami Miasta Stołecznego Warszawy.

Udzielamy pomocy osobom:
- znajdującym się w kryzysie (kryzys-wynik stresu i napięcia w życiu człowieka)
- doświadczonym przeżyciami traumatycznymi
- uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych
- doświadczających przemocy
- stosujących przemoc
- mających problemy emocjonalne

Zadaniem pracowników PIK-u jest:
- wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej
- udzielanie konsultacji i porad psychologicznych, medycznych, prawnych i socjalnych
- motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek
- inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej
- prowadzenie w środowisku działań edukacyjno-informacyjnych i motywujących
- udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych
- prowadzenie informacji telefonicznej
- prowadzenie działalności informacyjno-konsultacyjnej dotyczącej spraw związanych z rozwiązywaniem problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy, prowadzonej wśród mieszkańców