Najważniejsze informacje na temat Rady Dzielnicy Praga-Południe

Rada Dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy liczy dwudziestu pięciu radnych.

Do zakresu działania Rady Dzielnicy Praga-Południe należą w szczególności:

  • Wybór Burmistrza i Zarządu Dzielnicy oraz kontrola ich działalności,
  • Wnioskowanie w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, należących do zakresu działania m.st. Warszawy, a dotyczących obszaru dzielnicy lub obsługi jej mieszkańców,
  • Opiniowanie i wnioskowanie w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej niższego rzędu na terenie dzielnicy,
  • Wykonywanie zadań przekazanych Radzie Dzielnicy przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy,
  • Opiniowanie statutu Dzielnicy,
  • Opiniowanie wykonania załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy,
  • Kontrola wykonywania uchwał Rady Dzielnicy.

Więcej informacji na temat pracy Rady Dzielnicy Praga-Południe: