Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Wyszukiwarki związane z działalnością gospodarczą Zezwolenia alkoholowe Usługi turystyczne Handel Legislacja Ewidencje i rejestry urzędu m.st. Warszawy Rejestry komisji nadzoru finansowego Rejestry urzędu transportu drogowego Rejestry urzędu ochrony konkurencji i konsumentów Rejestry działalności gospodarczej, upadłości i nieruchomości (UE) Dowiedz się więcej

 • Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem po śmierci właściciela Umowy z kontrahentami Pracownicy firmy Rachunek firmowy, NIP i podatki Zezwolenia, koncesje, licencje i działalność regulowana

 • Sukcesja firmy – jak ułatwić następcom kontynuowanie działalności Na czym polega sukcesja firmy i zarząd sukcesyjny Czynności zachowawcze po śmierci przedsiębiorcy, który nie wyznaczył zarządcy Kto może być zarządcą sukcesyjnym Powołanie zarządcy sukcesyjnego Prawa i obowiązki zarządcy sukcesyjnego Zgłoszenie zarządcy sukcesyjnego do CEIDG Rezygnacja i odwołanie zarządcy sukcesyjnego

 • Sukcesja i zarząd sukcesyjny Przydatne informacje Zobacz też

 • Sprawy paszportowe Sprawy wizowe Konsulaty Repatriacja Legitymacje szkolne Opieka nad małoletnimi Sprawy prawne

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Aktualne sprawy dla cudzoziemców Opłaty za zezwolenia i dokumenty Dodatkowy punkt opłat w WSC Miejsca składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt Wysłałeś wniosek o pobyt pocztą Obywatelstwo polskie i repatriacja Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Urząd do Spraw Cudzoziemców Państwowa Inspekcja Pracy Helsińska Fundacja Praw Człowieka Fundacja "Ocalenie" Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć Misje dyplomatyczne, urzędy konsularne i organizacje międzynarodowe w Polsce Urzędy, instytucje i placówki RP Wydziały Spraw Cudzoziemców oraz Wydziały Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Urzędach Wojewódzkich Traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzeczpospolitą Polską a Stanami...

 • Pobyt, praca i działalność gospodarcza obywatela Wielkiej Brytanii w Polsce po Brexicie Pobyt obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przebywających na terytorium Polski (przed dniem 31.12.2020 r.) Pobyt członków rodziny obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przebywających na terytorium Polski (przed dniem 31.12.2020 r.) Pobyt obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i członków ich...

 • Co powinieneś wiedzieć, zanim zaczniesz prowadzić biznes w UE Broker ubezpieczeniowy – powiadomienie o zamiarze podjęcia działalności brokerskiej na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej Przedstawiciel podatkowy VAT Zezwolenie na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego Oddział i przedstawicielstwo firmy w Polsce Rejestracja oddziału zagranicznej firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym Wpis przedstawicielstwa do rejestru...

 • Jak eksportować towary poza Unię Europejską Uzyskaj numer EORI Uzyskaj status Upoważnionego Przedsiębiorcy - AEO Legalizacja dokumentów w handlu zagranicznym Zaświadczenie CEIDG w obrocie zagranicznym Legalizacja dokumentu urzędowego Jak uzyskać klauzulę apostille do potwierdzonego wydruku z CEIDG?

 • Co powinieneś wiedzieć, zanim zaczniesz prowadzić biznes Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Polsce Pobyt, praca i działalność gospodarcza obywatela Wielkiej Brytanii w Polsce po Brexicie Składki na ubezpieczenia społeczne cudzoziemca prowadzącego firmę w Polsce Oświadczenie o delegowaniu pracownika na terytorium RP Zawiadomienie o zmianie danych zawartych w oświadczeniu o delegowaniu pracownika na terytorium RP Wykreślenie...

 • Handel zagraniczny – przydatne informacje Podstawowe dokumenty w handlu zagranicznym Zasady bezpieczeństwa w handlu zagranicznym Jak importować towary do Unii Europejskiej Incoterms – międzynarodowe warunki sprzedaży Różnice kulturowe w biznesie Ograniczenia w handlu zagranicznym

 • Członkowie rodziny obywatela UE, niebędący obywatelami UE Osoby prowadzące z obywatelem UE/EOG/Szwajcarii życie rodzinne w rozumieniu Europejskiej konwencji praw człowieka Zezwolenie na pobyt czasowy – krewni obywatela UE/EOG/Szwajcarii Małżonek, małoletnie dziecko lub pasierb cudzoziemca oraz rodzice lub opiekun przebywającego w Polsce bez opieki małoletniego beneficjenta ochrony międzynarodowej zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną Dziecko cudzoziemca...

 • Zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny polskiego obywatela Osoby prowadzące z polskim obywatelem życie rodzinne w rozumieniu Europejskiej konwencji praw człowieka Zezwolenie na pobyt czasowy – krewni polskiego obywatela Małżeństwo z obywatelem polskim – podstawowe informacje Zezwolenie na pobyt czasowy i stały na podstawie małżeństwa Nabycie obywatelstwa polskiego na podstawie małżeństwa

 • Zezwolenie na pobyt czasowy – nauka Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej Zezwolenie na pobyt czasowy – dla absolwenta polskiej uczelni poszukującego pracy Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych Zezwolenie na pobyt czasowy dla wolontariusza Zezwolenie na pobyt czasowy dla stażysty Zezwolenie na pobyt czasowy – ofiara handlu ludźmi Zezwolenie na...

 • Zatrudnianie cudzoziemców Zatrudnianie obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG Obowiązki pracodawcy Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Zezwolenia na pracę sezonową Zasady ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca

 • Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców Kto może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce Składki na ubezpieczenia społeczne cudzoziemca prowadzącego firmę w Polsce Pobyt, praca i działalność gospodarcza obywatela Wielkiej Brytanii w Polsce po Brexicie

 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców Zatrudnianie cudzoziemców Pobyt w Polsce Legalizacja pobytu małżonka obywatela RP Legalizacja pobytu członka rodziny cudzoziemca Handel zagraniczny Przydatne informacje Zobacz też Pozostałe

 • Artykuł

  Wprowadź treść...

 • Sprawy komunikacyjne Działalność regulowana Rejestracja pojazdów Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami Wyrejestrowanie

 • Jednostki pływające Rejestracja jednostek pływających według nowych zasad Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m Przydzielenie i rezerwacja numeru rejestracyjnego dla jednostki pływającej w budowie, a w przypadku jachtu morskiego – rezerwacja nazwy Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego jachtu lub innej jednostki pływającej o długości do 24 m Zmiana danych zamieszczonych w rejestrze jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m ...

 • Transport drogowy taksówką Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (udzielonej do 31 grudnia 2019 r) Wtórnik licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Zawieszenie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Zrzeczenie się licencji na wykonywanie krajowego...

 • Transport drogowy taksówką Transport drogowy Jednostki pływające Sprawy komunikacyjne Przydatne informacje Zobacz też

 • Warszawska informacja turystyczna Jak poruszać się po warszawie Warszawskie legendy Punkty widokowe

 • Warszawskie linie turystyczne Statek do Serocka Promy przez Wisłę Linia tramwajowa T Linia tramwajowa 36 Linia autobusowa 100 Kolejka wąskotorowa

 • Dworce autobusowe i kolejowe Dojazd na lotnisko Chopina (WAW) Dojazd na lotnisko Warszawa Modlin (WMI) Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD)

 • Szukaj połączenia Ceny i rodzaje biletów Warszawska Karta Miejska Bilety długookresowe Bilet Metropolitarny Parkingi Parkuj i Jedź (P+R) Strefy Kiss&Ride (K+R) Granice stref biletowych

 • Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego Przyrzeczenie (promesa) zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii Wniosek o potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Informacja przedsiębiorcy o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim Informacja o...

 • Pozwolenie na budowę Pozwolenie na użytkowanie Decyzja o warunkach zabudowy Zawiadom właściwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych Zawiadom o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Zawiadom o zakończeniu budowy Zawiadom Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy Zawiadom Państwową Inspekcję Sanitarną o zakończeniu budowy

 • Polski Bon Turystyczny Polski Bon Turystyczny - informacja dla osoby uprawnionej Jak przystąpić do programu? Bon Turystyczny (dodatkowe informacje) Wyszukiwarka obiektów akceptujących bony turystyczne

 • Chcę zbudować hotel Wnioski o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii Warszawski transport publiczny Dworce autobusowe i kolejowe Warszawski rower publiczny Warszawskie linie turystyczne Warszawska informacja turystyczna

 • Wykaz innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie m.st. Warszawa Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich Centralny Wykaz Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich (CWOS) Centralny Wykaz Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Turystycznych i Przewodników wycieczek Centralny Wykaz Przewodników Górskich (CWPG) Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych – (CEOTiPT-Archiwum) Centralny Wykaz Przewodników...

 • Inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich/o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego Pola biwakowe Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji pól biwakowych, w...

 • Ewidencja innych obiektów hotelarskich Wykazy osób i obiektów Przydatne informacje Polski Bon Turystyczny

 • Straż Miejska m.st. Warszawy VII Oddział Terenowy Straży Miejskiej m.st. Warszawy Komenda Rejonowej Policji Warszawa VII Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie (zarządca terenów) Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (zarządca terenów) Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (zarządca terenów) Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe (zarządca terenów) Wydział Gospodarowania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dla Dzielnicy...

 • Zarządzenie nr 1013/2020 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m. st. Warszawy Zarządzenie nr 5848/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie m.st. Warszawy Zarządzenie nr 5979/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie określenia wykazu wydzielonych obszarów do...

 • Zarządzenie nr 5791/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia imprez gastronomiczno-plenerowych zwanych "targami gastronomicznymi" w parkach, skwerach i zieleńcach usytuowanych poza pasem drogi

 • Zawarcie umowy w celu prowadzenia targu gastronomicznego Wniosek o udostępnienie wydzielonego obszaru pod organizację targu gastronomicznego Oświadczenie o nie posiadaniu zaległości wobec Skarbu Państwa oraz m.st. Warszawy

 • Zezwolenia na alkohol - informacje W jakiej odległości można otworzyć sklep monopolowy od żłobka, przedszkola, szkoły Zezwolenie na sprzedaż alkoholu podczas imprez zamkniętych Czy na piwo bezalkoholowe również potrzebna jest zezwolenie W jaki sposób przedsiębiorca może zapewnić płynność sprzedaży alkoholu w sytuacji, gdy kończy mu się zezwolenie? Czy w trakcie trwania ważności wydanego zezwolenia może wystąpić o kolejne? Z jakim wyprzedzeniem? Czy procedura wygląda tak samo...

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2021 poz. 1119) Uchwała Nr LXX/1924/2018 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 11 lipca 2018 r. poz. 7042) Uchwała Nr LI/1603/2021 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie maksymalnej...

 • Kalkulator opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Zasady usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Lista zezwoleń na terenie m.st. Warszawy Wnioski i zezwolenia na sprzedaż alkoholu Interpretacje

 • Decyzja potwierdzająca możliwość wykonania decyzji związanej z przedsiębiorstwem - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Przeniesienie decyzji związanej z przedsiębiorstwem - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Jak ułatwić następcom płynne kontynuowanie działalności

 • Zezwolenie na handel hurtowy napojami alkoholowymi Zezwolenie na obrót hurtowy alkoholem do 18% Zezwolenie na obrót hurtowy alkoholem powyżej 18% Zezwolenie na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu Zezwolenie na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu Kto płaci podatek od małpek – dodatkowa opłata od zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi Najczęściej zadawane pytania dotyczące podatku od...

 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklep/ Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/ Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim...

 • Zezwolenia na sprzedaż alkoholu Zezwolenie na obrót hurtowy alkoholem Sukcesja a sprzedaż alkoholu Przydatne informacje Zobacz też Akty prawne

 • Urząd Skarbowy Warszawa-Praga Umów wizytę w US Ministerstwo Finansów Izba Administracja Skarbowej Załatwiaj sprawy urzędowe e-Urząd Skarbowy e-Podatki Biała Lista Podatników VAT Pomoc publiczna Podatki i księgowość Poradnik Podatnika Twój e-PIT

 • Wzory i formularze US Rejestracja podatników Jak zwiększyć bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych Jak składać deklaracje podatkowe i płacić podatki Jak rozliczać PIT pracownika Złóż zeznanie podatkowe PIT-36/PIT36S, PIT-36L/PIT-36LS Złóż zeznanie podatkowe PIT-28/PIT28S Ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy Umorzenie zaległości podatkowej Odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych Rozłożenie na raty należności podatkowych Zmiany w sposobie...

 • Podstawowe informacje o księgowości i ewidencjach w przedsiębiorstwie Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) Księgowość przy zawieszeniu, wznowieniu i likwidacji działalności gospodarczej Kto i kiedy musi składać sprawozdania finansowe Wydatki przed rozpoczęciem działalności gospodarczej Złóż sprawozdanie finansowe do KRS Wystawianie paragonów – o czym powinieneś wiedzieć Jak wystawiać faktury VAT Jakie są rodzaje faktur Co zrobić z błędem na...

 • Kto płaci podatek od małpek – dodatkowa opłata od zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi Podatek cukrowy – kto ma obowiązek zapłaty Podatek od nieruchomości Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) Podatek od środków transportowych Podatek tonażowy Opłata targowa Podatek od środków transportowych Rozłożenie na raty należności podatkowych

 • Podatek CIT - informacje podstawowe Mikrorachunek podatkowy dla PIT, CIT lub VAT Podatki dochodowe przy zawieszeniu, wznowieniu lub likwidacji działalności gospodarczej Złóż zeznanie podatkowe CIT-8 Uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach Ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy

 • Kasa fiskalna w firmie Zwrot kosztów na zakup kasy fiskalnej on-line Wyrejestruj kasę fiskalną Zarejestruj kasę fiskalną z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii Wystawianie paragonów – o czym powinieneś wiedzieć Zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii Serwisant zgłasza kasę fiskalną do urzędu skarbowego

 • Zgoda na samodzielne saldowanie zabezpieczenia akcyzowego Zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego Zgoda na akcyzowe zabezpieczenie ryczałtowe

 • Zawiadomienie o zamiarze oznaczania wyrobów akcyzowych banderolami Wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe lub legalizacyjne Odbierz banderole podatkowe Zakup banderol legalizacyjnych

 • Uzyskanie wiążącej informacji akcyzowej WIA Banderole podatkowe/legalizacyjne Zabezpieczenie akcyzowe Zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca Zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego Zezwolenie wyprowadzenia Oblicz i zapłać opłatę paliwową Zarejestruj się w zakresie podatku...

 • Rozliczanie VAT imporcie towarów VAT w handlu międzynarodowym – świadczenie i nabycie usług VAT w handlu międzynarodowym – dostawa i nabycie towarów Jak rozliczać VAT od sprzedaży towarów i usług konsumentom z Unii Europejskiej Rejestracja podatnika VAT UE Zwrot zagranicznego podatku VAT

 • Obowiązki podatnika VAT – rejestracja i ewidencja Jak prawidłowo rozliczyć VAT Kto musi płacić VAT Jak prawidłowo rozliczyć VAT Zarejestruj się jako podatnik VAT Odliczenie i zwrot podatku od towarów i usług – kiedy urząd zwróci nadwyżkę VAT Jak składać JPK_VAT z deklaracją Zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT Złożenie deklaracji VAT Złóż wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT Wniosek o uzgodnienie szacunkowej proporcji sprzedaży...

 • Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (Biała Lista Podatników VAT) Obowiązki podatnika VAT Co to jest mechanizm podzielonej płatności (MPP) i jak go stosować Mikrorachunek podatkowy dla PIT, CIT lub VAT Indywidualna interpretacja podatkowa Złóż wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej Umorzenie zaległości podatkowej Odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych Rozłożenie na...

 • Jak wybrać optymalną formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej Jak wybrać optymalną formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej Jakie są formy opodatkowania działalności gospodarczej Jakie są różnice pomiędzy formami opodatkowania Co wziąć pod uwagę przy wyborze formy opodatkowania Jak zmienić formę opodatkowania Co jest działalnością gospodarczą na potrzeby PIT Jak działalność opodatkowuje wspólnik spółki Działalność...

 • Jak wybrać optymalną formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców Podatki dochodowe przy zawieszeniu, wznowieniu lub likwidacji działalności gospodarczej Jak rozliczać przychody z różnych źródeł Jak rozliczać podatki z kilku rodzajów działalności prowadzonych jednocześnie Jak odliczyć składki ZUS przy rozliczaniu podatku Jak odliczyć stratę w podatkach Gdzie płacić podatki od dochodów zagranicznych Pełnomocnictwo do...

 • Formy opodatkowania Podatek VAT Rozliczanie VAT w transakcjach zagranicznych Rozliczanie akcyzy Kasa fiskalna Podatek CIT Inne podatki Rozliczanie przychodów i kosztów Przydatne informacje Zobacz też

 • Artykuł

  W ostatnią sobotę września 2021 roku, a zarazem pierwszą sobotę tegorocznej jesieni, w Parku Polińskiego, odbył się I-szy Ogólnopolski Turniej Petanque. Przyciągnął on uwagę zawodników z najdalszych części naszego kraju, zarówno tych zrzeszonych w ramach Polskiej Federacji Petanque Polskiego Związku Sportowego, jak i tych traktujących petanque amatorsko i czysto hobbystycznie, w tym również i mieszkańców Pragi-Południe. Na starcie zawodów pojawiło się 39 drużyn dwuosobowych, które następnie zos

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego (ISSA) Sekcja Rolnictwa ISSA Europejska Sieć Rolniczych Systemów Zabezpieczenia Społecznego (ENASP) Międzynarodowe Stowarzyszenie Zdrowia Wsi i Medycyny (International Association of Rural Health & Medicine - IARM) Europejskie Forum Ubezpieczeń Wypadkowych Konferencja Krajów Nadbałtyckich Partnerskie instytucje ubezpieczeń społecznych w Europie

 • Informacje ogólne o KRUS Zadania KRUS Przepisy dotyczące obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników Finansowanie składki emerytalno-rentowej w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem Ulgi w spłacie należności, umorzenia Dochodzenie należności Pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne rolników za osoby zwalniane z pracy Ubezpieczenie pomocnika rolnika Zgłoszenie pomocnika rolnika do ubezpieczenia w KRUS Działy specjalne produkcji rolnej ...

 • Informacje ogólne Wzór wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci Wymogi do korzystania z rehabilitacji Centra rehabilitacji rolników KRUS Dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych

 • Dodatki do świadczeń Dodatek pielęgnacyjny Dodatek kombatancki Dodatek weterana poszkodowanego Dodatek dla sieroty zupełnej Dodatek z tytułu pracy przymusowej Dodatek kompensacyjny Ryczałt energetyczny Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy III Rzeszy i ZSRR Świadczenie pieniężne i uprawnienia przysługujące żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla,...

 • Zestawienie podstawowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników (kwoty świadczeń) Wypadki przy pracy rolniczej Zgłoszenie wypadku Definicja wypadku Statystyka wypadków w rolnictwie Przyczyny i okoliczności wypadków Choroby zawodowe rolników Definicja i rozpoznanie choroby zawodowej Statystyka chorób zawodowych

 • Z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego Z ubezpieczenia emerytalno-rentowego Zasiłek macierzyński według nowych zasad w pytaniach i odpowiedziach Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych Zasiłek opiekuńczy Zasiłek dla ubezpieczonego rolnika i domownika z tytułu...

 • Wydawanie zaświadczeń o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, ubezpieczeniu zdrowotnemu, o niezaleganiu bądź stwierdzające zadłużenie z tytułu składek na ww. ubezpieczenie, a także o niefigurowaniu w ewidencji KRUS Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników

 • Zasady wymierzania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników Ubezpieczenie obowiązkowe (z mocy ustawy) Ubezpieczenie dobrowolne (na wniosek) Tryb dokonywania zgłoszenia do ubezpieczenia Ubezpieczenia zdrowotne rolników Ubezpieczenia społeczne rolników Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego KRUS i działalność gospodarcza Oświadczenie rolnika (domownika) o nieprzekroczeniu kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z działalności...

 • Zasady wymierzania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników Zaświadczenia Rodzaje świadczeń Kwoty świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników Dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych Rehabilitacja Przydatne informacje Zobacz też

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Punkty informacyjne ZUS Program Płatnik Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem Niania (krok po kroku)

 • Jak zarejestrować się w ZUS i zgłosić do ubezpieczeń Jak opłacać składki ZUS Jakie składki ZUS płaci przedsiębiorca Obniżone składki ZUS przez 24 miesiące Ulga na start – 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenie społeczne Mały ZUS PLUS Zbieg tytułów do ubezpieczeń ZUS

 • Rejestracja działalności gospodarczej Dokumenty rozliczeniowe ZUS Wzory wniosków ZUS Wzory wniosków dot. rozliczeń i zwrotu składek Wzory wniosków dot. dochodzenia i zabezpieczenia należności Wzory wniosków dot. udzielenia ulg i umorzeń Wzory wniosków informacyjnych Wzory dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych dla przedsiębiorców Wzory dokumentów w sprawie delegowania pracownika do państw UE Wzory dokumentów w sprawie delegowania pracownika do państw poza UE ...

 • Ulga na start, preferencyjna podstawa, działalność nieewidencjonowana Mały ZUS PLUS Mały ZUS PLUS - zgłoszenie do ubezpieczeń Mały ZUS PLUS - wyjaśnienia z przykładami