Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Miasto Stołeczne Warszawa w okresie 1 stycznia 2009 r. –30 kwietnia 2014 r. realizowało projekt „Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy". Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Priorytetu II ”Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” Działanie 2.1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”. Zgodnie z Umową Nr RPMA.02.01.00-14-015/11-00 z dnia 13 sierpnia 2013 r. Łączna wartość projektu wynosiła 20 289 017,20 zł: kwota dofinansowania ze środków EFRR: 12 351...

 • Od stycznia 2012 r. do grudnia 2013 r. Dzielnica Praga – Południe m.st. Warszawa realizowała wspólnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej – liderem projektu oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – partnerem projekt, którego celem było przygotowanie absolwentów dwóch szkół zawodowych do wymagań regionalnego rynku pracy. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 243 056,34 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i...

 • W okresie styczeń 2012 r. – wrzesień 2013r. Dzielnica Praga-Południe m. st. Warszawy realizowała projekt pt. „Profesjonalista rynku gastronomicznego”. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 869 666 zł. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Przedsięwzięcie było kontynuacją zrealizowanego w latach 2010-2011 r. projektu „Będę atrakcyjnym pracownikiem”. Podobnie jak poprzednio wsparciem...

 • Projekt partnerski, którego liderem jest StowarzyszenieAVSI, a partnerem Miastost. Warszawa/DzielnicaPraga-Południe został zrealizowany w okresie listopad 2011 r. - sierpień 2013r.Wysokość przyznanego dofinansowania na realizację projektu wynosiła 2426070zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z...

 • Od 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. Miasto st. Warszawa realizował pilotażowy program rewitalizacji społecznej „Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice”. Program był przedsięwzięciem partnerskim prowadzonym w ramach projektu systemowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich "Rewitalizacja Społeczna" w Planie Działania Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2008. Działania podejmowane w programie realizowane były na terenie obszarów rewitalizowanych...

 • Dzielnica Praga-Południe m. st. Warszawy w latach 2011 – 2012 brała udział w realizacji projektu pt. „Dojrzali, kompetentni w pracy” ,współfinansowanego z: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet VIII Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddzialanie 8.1.1 Wspieranie i rozwój kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Od stycznia 2011 r. do czerwca 2012 r. Miasto Stołeczne Warszawa brało udział w realizacji projektu partnerskiego „Dojrzali,...

 • Dzielnica Praga-Południe m. st. Warszawy w latach 2011 – 2012 brała udział w realizacji projektu pt. „Wychowawca 45+ XXI wieku”, współfinansowanego z: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Do kogo skierowany był projekt Grupą docelową projektu byli nauczyciele i nauczycielki z grupy wiekowej 45+ z 7 Dzielnic Warszawy: Ochoty, Pragi - Południe, Śródmieścia,...

 • Z inicjatywy praskiego Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36 w Warszawie Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawa złożył wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Będę atrakcyjnym pracownikiem”. Dzięki wygranej w konkursie Dzielnica Praga-Południe zdobyła w zeszłym roku na realizację projektu blisko pół miliona złotych z puli środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki...

 • Alternatywne formy wychowania przedszkolnego Od 1 sierpnia 2009 r. do 31.07.2011 r. na terenie Przedszkola Nr 51 „Misia Czarodzieja” w Warszawie przy ul. Chrzanowskiego 7 realizowany był projekt partnerski Miasta st. Warszawy i Miasta Piastów z Towarzystwem Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”- liderem projektu. Projekt został sfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych...

 • W 2009 roku w wyniku nowelizacji Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej zawieszony został obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej. Konsekwencją tych zmian było zastąpienie dotychczasowego poboru do wojska przez kwalifikację wojskową. Polega ona na stawieniu się osób przed komisją lekarską, upoważnionym przedstawicielem Prezydenta m.st. Warszawy oraz wojskowym komendantem uzupełnień w celu określenia ich stanu zdrowia oraz wydania książeczki wojskowej. KTO...

 • Artykuł

  Miło nam donieść, że Antoni Socha, młody zawodnik południowopraskiego Polskiego Klubu Szermierczego z Alei St. Zjednoczonych 24, został w kwietniu mistrzem świata kadetów (do lat 17) w szpadzie. Czempionat rozgrywany był w Kairze. Obok Antka na najwyższym stopniu podium stanęła także Alicja Klasik z Rybnika. To pierwsze medale biało-czerwonych szpadzistów w tej kategorii wiekowej. Mamy nadzieję, że nie ostatnie! Najbardziej zacięty pojedynek Antoni Socha stoczył w ćwierćfinale, kiedy o...

 • Najważniejsze informacje na temat działalności gospodarczej

 • Dzielnicowy Koordynator ds. Rewitalizacji Karol Kowalczyk Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nr tel. 22 44 35 102

 • Artykuł

  Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że Przedszkole nr 57 „Grochowiaczek” przy ul. Pustelnickiej 35 w Warszawie zdobyło 3 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie dla Przedszkoli, realizowanym w ramach kampanii „Działaj z imPETem!”. Kampania „Działaj z imPETem!” to innowacyjny projekt, którego celem jest edukacja w zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowym tworzywem, jakim są butelki PET. W ramach projektu podejmowane są różne przedsięwzięcia edukacyjne, podkreślające znaczenie...

 • Artykuł

  Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z roczników 2005-2014 na Biegowe Wtorki Lekkoatletyczne. Jest to cykl sześciu zawodów sportowych adresowanych do dzieci uprawiających lekkoatletykę oraz tych, które dopiero chcą spróbować swoich sił w dyscyplinach biegowych. Zawody zostaną przeprowadzone na dystansach indywidualnych 60m, 100m i 200m oraz sztafety 4x100m, 4x200m, 4x400m W każdym dniu zawodów odbędą się również atrakcyjne animacje sportowo-rekreacyjne, konkursy i spotkania z ludźmi świata...

 • Pierwszym dokumentem źródłowym i aktem lokalnej polityki rewitalizacyjnej w Warszawie był Lokalny Uproszczony Program Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 – 2013. W styczniu 2005 roku Rada miasta stołecznego Warszawy przyjęła Uchwałę w sprawie Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 – 2013 (LUPR). Dokument ten stanowił podstawę do ubiegania się przez m.st. Warszawa o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na działania związane ze...

 • Miasto stołeczne Warszawa opracowało Zintegrowany Program Rewitalizacji do 2022. Ten dokument był współtworzony razem z mieszkańcami, tak aby odpowiadał na ich realne potrzeby w zakresie odnowy i rozwoju ich najbliższej okolicy. Szczegóły dotyczące prac i efektu końcowego znajdują się na stronach Urzędu m.st. Warszawy. Zintegrowany Program Rewitalizacji do 2022 - program przyjęty przez Radę Warszawy w dniu 17.09.2015 r. Zintegrowany Program Rewitalizacji na lata 2014-2022 – prace nad nową...

 • Wsparcie skierowane zostanie na obszary problemowe wyznaczone w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji Miasta st. Warszawy do 2022 r. Obszar rewitalizowany (problemowy) na terenie Dzielnicy Praga-Południe obejmuje teren osiedla Kamionek oraz cześć Grochowa i osiedla Kinowa do Ronda Wiatraczna i Al. Waszyngtona – obszar szerszy, natomiast podobszar węższy obejmuje tereny osiedla Kamionek i jest ograniczony ulicami Grochowską i Terespolską. Obszar kryzysowy na terenie dzielnicy jest częścią...

 • Rewitalizacja - oznacza proces zmian przestrzennych, technicznych, społecznych i gospodarczych, podjętych w interesie publicznym, których celem jest wyprowadzenie obszaru z sytuacji kryzysowej, przywrócenie mu dawnych funkcji oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju. W procesie rewitalizacji prowadzone będą prace zmierzające do odremontowania zniszczonej tkanki budowlanej. Jednak najważniejszym elementem rewitalizacji powinny być działania zmierzające do pobudzenia społeczno –...

 • Artykuł

  Drodzy Mieszkańcy, trwa rekrutacja wolontariuszy do warszawskich Punktów Szczepień Powszechnych zlokalizowanych w czterech dzielnicach: Śródmieście, Wawer, Białołęka i Targówek. Punkty rozpoczęły swoje działanie w piątek (14 maja) i będą działać minimum przez najbliższe 3 miesiące – 7 dni w tygodniu przez 10 godzin dziennie (8:00 – 18:00). Ze względu na specyfikę działania i długość trwania całej akcji, wsparcie wolontariatu w Punktach Szczepień Powszechnych jest niezbędne i wymaga...

 • Artykuł

  Komunikat dotyczący realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Praga Południe umieszczonych w planach inwestycyjnych MPWiK S.A. w m.st Warszawie: Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Praga-Południe (na dzień 30 kwietnia 2021 roku) Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych...

 • Artykuł

  4.KRWIOBIEG WARSZAWA to coroczne wydarzenie organizowane przez Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Warszawie oraz agencję Adliner. Jego głównym celem jest promocja honorowego krwiodawstwa, promowanie zdrowego stylu życia poprzez bieganie na świeżym powietrzu oraz zebranie funduszy na pomoc najbardziej potrzebującym. W bieżącym roku środki przeznaczymy na wypoczynek letni dzieci i młodzieży z terenu Mazowsza. Ten rok to również okres, gdzie aktywność na świeżym powietrzu...

 • Artykuł

  Zapraszamy do zgłaszania się do odbycia płatnych praktyk absolwenckich w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe. Poszukujemy 8 praktykantów, do 5 Wydziałów.

 • Artykuł

  Dzisiaj w piękne majowe południe, w ogrodzie Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka odbyła się uroczystość posadzenia dębu ku pamięci pielęgniarki Pani Bogusławy Janiec –Wołowskiej, zmarłej w grudniu ubiegłego roku na COVID-19. W uroczystości udział wzięli: mąż zmarłej-Pan Sebastian, Renata Kaznowska-Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy, lek. med. Witold Bromboszcz- Prezes Zarządu Szpitala, Bożena Przybyszewska-Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy,...

 • Oferta Szkół Ponadpodstawowych w ramach prowadzonej rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 Dni otwarte: IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curi XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskieg LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego XCIX Liceum...

 • Artykuł

  Szanowni Państwo, zachęcamy Państwa do pobrania gotowych materiałów i scenariuszy, które można wykorzystać na zajęciach po powrocie dzieci do szkół. Są to propozycje, które Nauczycielkom i Nauczycielom w tym newralgicznym czasie pomogą przeprowadzić w klasach zajęcia integracyjne. Zachęcą do wrażliwego i pełnego szacunku spojrzenia na siebie nawzajem, a także do otwartości na różnorakie uczucia i doświadczenia dzieci po długim okresie nauki poza społecznością szkolną. Materiały do pobrania...

 • Artykuł

  Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe oraz m.st. Warszawa zapraszają osoby w wieku od 60 roku życia, zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy do udziału w programie pn. „Aktywny Senior" w okresie od marca do grudnia 2021 r. do ZLO przy ul. Saskiej 61 oraz Abrahama 16 (Pracownia Fizjoterapii) na zajęcia obejmujące: wykład na temat zdrowego stylu życia oraz cykl ćwiczeń ogólnousprawniających. Zapisy na zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku...

 • Artykuł

  W dniach 17-21 maja 2021 roku planowane jest uruchomienie syren alarmowych w ramach ćwiczeń taktyczno – specjalnych Renegade/Sarex - 21. W związku z prowadzonymi przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ćwiczeniami, w dniach 17-21 maja 2021 roku, na terenie całego miasta, planowane jest uruchomienie syren alarmowych i nadanie treningowego sygnału ogłoszenia alarmu dotyczącego zagrożenia z powietrza, tj. sygnału akustycznego modulowanego w czasie 3 min. Odwołanie alarmu nastąpi...

 • Artykuł

  Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy przypomina o obowiązku dokonania opłaty (II raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2021 w terminie do 31 maja 2021 r. Opłaty należy dokonać w kasie na terenie Urzędu Dzielnicy lub na rachunek: Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy 39 1030 1508 0000 0005 5000 7215 z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem...

 • 2021:

 • 2022 Interpelacje: Interpelacja nr 1/VII/2022 w sprawie: pilnego remontu ulicy Ateńskiej i Brukselskiej Odpowiedź Interpelacja nr 1/VIII/2022 Rady Osiedla Saska Kępa w sprawie uciążliwości usług zlokalizowanych w terenie mieszkaniowym niezgodnie z ustaleniami MPZP dla kwartału 69-Z2- M (Alzacka-Lotaryńska-Ateńska-Saska) Stanowiska Stanowisko nr 1/VIII/2022 Rady Osiedla Saska Kępa w sprawie mostku nad Kanałem Wystawowym. Stanowisko nr 2/VIII/2022 Rady Osiedla Saska Kępa w sprawie...

 • 2022 Interpelacje Rady Osiedla Kamionek: Interpelacja nr 72/2022 w sprawie latarni w Parku Skaryszewskim Odpowiedź Odpowiedź 2 Interpelacja nr 73/2022 w sprawie niezgodności MSI i granic osiedla Kamionek Odpowiedź Interpelacja nr 74/2022 w sprawie realizacji projektów BO w Parku Skaryszewskim Odpowiedź Odpowiedź 2 Interpelacja nr 75/2022 w sprawie Bazarku Rogatka Odpowiedź Interpelacja nr 76/2022 w sprawie ochrony fragmentów skweru na Starówce Kamionka barierkami lub słupkami ...

 • 2022: stanowisko nr 1/VIII/2022 Rady Osiedla Grochów-Kinowa w sprawie wprowadzenia stref Tempo 30 na Osiedlu Grochów-Kinowa stanowisko nr 2/VIII/2022 Rady Osiedla Grochów-Kinowa w sprawie zmiany organizacji ruchu ulic Wąwolnickiej, Walewskiej i Siennickiej stanowisko nr 3/VIII/2022 Rady Osiedla Grochów-Kinowa w sprawie remontu i zmian organizacji ruchu ulic Rozłuckiej i Turbinowej uchwałę nr 6/III/2022 Rady Osiedla Grochów-Kinowa złożenia wniosku o nadanie nazwy obiektowi miejskiemu w...

 • 2022: Stanowisko Rady Osiedla Grochów-Centrum z dnia 14.11.2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińska – część II. Stanowisko Rady Osiedla Grochów-Centrum ws. KS “Orzeł” Zapytanie nr 1 Rady Osiedla Grochów-Centrum w sprawie opłaty za dostarczane ciepło do budynku przy ul. Kaleńska 6. Interpelacje nr 1 Rady Osiedla Grochów-Centrum w sprawie słupków ustawionych w ciągu chodnika i ścieżki przy ul. Szaserów. Odpowiedź Interpelacje nr 2 Rady...

 • Artykuł

  Warszawscy radni ustanowili nagrodę dla niezależnych księgarń działających w stolicy. Zwycięzcy, wybrani w plebiscycie przez czytelników, otrzymają tytuł „Ulubiona Księgarnia Warszawy” oraz nagrodę pieniężną. Jest to kolejna inicjatywa miasta mająca na celu promocję czytelnictwa, a także wsparcie dla ludzi kultury w trudnym dla nich czasie. Konkurs zakłada wyłonienie każdego roku pięciu księgarń prowadzonych z pasją, z dobrą ofertą księgarską, a także dodatkowym programem wspierającym rozwój...

 • Artykuł

  Śródmieście, Białołęka, Targówek i Wawer – od dzisiaj w tych dzielnicach działają warszawskie punkty szczepień powszechnych. Są czynne cały tydzień i do wszystkich można wygodnie dojechać transportem publicznym. Szczegółowe informacje o tym, jak zarejestrować się na szczepienie, znajdują się na stronie zdrowie.um.warszawa.pl/warszawaszczepi. Warszawskie punkty szczepień powszechnych działają od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00-18.00 w czterech lokalizacjach: na stadionie Legii, ul....

 • Artykuł

  23 maja w godzinach 12 - 16 zapraszamy na akcję darmowego czipowania kotów, która odbędzie się przy ul. Grochowskiej 262 (Dzielnicowe Biuro Finansowania Oświaty). Czipowanie będzie prowadzone przez personel Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie „Na Paluchu”. Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty i książeczkę zdrowia kota. Czipy zostaną przez zarejestrowane z bazie Safe-Animal w ciągu maksymalnie 7 dni od wydarzenia, o czym właściciele kotów zostaną poinformowani smsem. Z powodu...

 • Artykuł

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie informuje, że w od 14 do 31 maja br. na terenie m.st. Warszawy zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących. Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w strefie ochronnej wyznaczonej w związku ze stwierdzeniem wścieklizny u lisów w województwie mazowieckim w 2021 r. Zarządzenie Nr 35 Mazowieckiego...

 • Artykuł

  Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy serdecznie zaprasza na bezpłatne badanie słuchu. Osoby, które dostrzegają jakieś problemy ze słuchem mogą w dniu 12 maja wykonać bezpłatne badanie. Samochód (SŁUCHOBUS) z gabinetem do badań zaparkuje na parkingu przed Urzędem Dzielnicy Praga- Południe. Bezpłatne badanie jest adresowane do osób pełnoletnich, które mają problem z prawidłowym słyszeniem. Badanie będzie wykonywane w wtorek 12 maja od 9:00 - 14:00 Na badanie nie...

 • Artykuł

  Dzisiejszy dzień można uznać za oficjalne zakończenie procesu gruntownej i całościowej modernizacji kamienicy przy ul. Rybnej 28. Bo właśnie dzisiaj pierwsza rodzina otrzymała od Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy Aldony Machnowskiej-Góra oraz Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Tomasza Kucharskiego klucze do swojego nowego mieszkania. Modernizacja kamienicy przy ul. Rybnej 28 była pokaźną inwestycją. Rozpoczęła się ona w połowie 2018 roku i w jej ramach: • rozebrano i odtworzono dach,...

 • Artykuł

  Przed nami otwarcie Punktów Szczepień Powszechnych w Warszawie. W ich obsługę zaangażowali się już lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni. Miasto Stołeczne Warszawa rusza z rekrutacją wolontariuszy, którzy zostaną zaangażowani w organizację szczepień. Zgłoś się i pomóż zaszczepić innych! W Warszawie będą działać cztery Punkty – Stadion Legii, Hala Sportowa OSiR Targówek, Białołęcki Ośrodek Sportu oraz Wawerskie Centrum Kultury. Do funkcjonowania każdego z nich niezbędne jest wsparcie...

 • Artykuł

  Aż 93 projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego na Pradze-Południe zostało ocenionych pozytywnie! W obecnej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłosili łącznie 2199 propozycji projektów. Właśnie zakończyła się ich ocena. Do głosowania zostało dopuszczonych 1368 projektów – 1245 dzielnicowych oraz 123 ogólnomiejskich. Na Pradze-Południe pozytywnie oceniono 93 projekty dzielnicowe. Gratulujemy projektodawcom i już teraz zachęcamy do głosowania na projekty między 15 a 30 czerwca! Autorzy...

 • Artykuł

  Miasto zachęca do wzięcia udziału w akcji „Zaszczep pupila, to tylko chwila”, która promuje obowiązkowe szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego. 

 • Artykuł

  Dzielnica Praga-Południe przystąpiła do rozruchu technologicznego fontann w parkach będących w utrzymaniu Urzędu Dzielnicy. Od 1 maja do 30 września będą uruchomione fontanny: - w parku im. Obwodu Praga Armii Krajowej, - w parku im. Józefa Polińskiego, - w parku Znicza - Nad Balatonem. Fontanny uruchomiono na podstawie komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego. Urząd Dzielnicy prosi użytkowników parków o zachowanie dystansu społecznego i zakrywanie ust i nosa podczas obowiązywania...

 • Artykuł

  Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie. Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym. Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole. Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian...

 • Artykuł

  Pojawiły się już szczegółowe informacje na temat rządowego planu luzowania obostrzeń związanych z twającą epidemią COVID-19. Poniższe grafiki prezentują najnowsze i najważniejsze informacje w tej sprawie.

 • Artykuł

  Niedawno zakończyły się prace projektowe nowej siedziby Sinfonii Varsovii, a od 29 kwietnia będzie można wejść do makiety projektowanej największej w Polsce sali koncertowej, jaka powstanie przy ul. Grochowskiej. Wystawę plenerową „Sinfonia Varsovia w skali” będzie można od 29 kwietnia oglądać codziennie, w godzinach 8.00-20.00. Zlokalizowana będzie na Placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki, od strony ul. Marszałkowskiej. Wstęp na wystawę, która będzie dostępna do 28 maja, jest...

 • Artykuł

  Trwają wiosenne nasadzenia roślin kwitnących przy ulicach i w parkach. Stolicę ozdobią tysiące stokrotek, niezapominajek, bratków i tulipanów w różnych barwach. W parkach będziemy mogli podziwiać ponad 500 tys. nowych kwiatów m.in. krokusy, szafirki czy szachownice perskie. Ponadto w kwietnikach przy ulicach pojawi się niemal 200 tys. kwiatów oraz dekoracyjnych traw. Wiosną ogrodnicy z Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, którzy opiekują się 32 parkami oraz 74 skwerami i zieleńcami, posadzą w...

 • Artykuł

  Otwarcie bibliotek na Pradze-Południe od 26 kwietnia 2021r.

 • Artykuł

  W Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań spisało się już 15 proc. warszawiaków, czyli 250 tys. osób. Dla seniorów najbezpieczniejszą formą spisową jest aplikacja internetowa lub infolinia. NSP 2021 jest organizowany z zachowaniem wszelkich niezbędnych procedur bezpieczeństwa. Może się jednak zdarzyć, że ktoś nieuczciwy będzie podszywać się pod rachmistrzów, by wyłudzić informacje lub pieniądze. Grupą najbardziej narażoną na tego typu przestępstwa są właśnie seniorzy. Warto zatem by...

 • Artykuł

  Trwa rekrutacja do stołecznych podstawówek i przedszkoli. W piątek, 23 kwietnia, rodzice będą mogli sprawdzić, do której placówki zostało zakwalifikowane ich dziecko. A następnie potwierdzić wolę zapisu dziecka do danej szkoły lub przedszkola. Trwa rekrutacja nowych wychowanków i pierwszaków do 357 stołecznych przedszkoli i 218 podstawówek. Biorą w niej udział także niepubliczne przedszkola konkursowe oraz przedszkola publiczne prowadzone przez inne organy – łącznie 53 jednostki. - Już jutro...

 • Artykuł

  Warszawskie punkty szczepień powszechnych

 • Artykuł

  Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci dr. hab. Marka Koneckiego, mieszkańca Osiedla Wilga. Był wybitnym polskim fizykochemikiem i wieloletnim nauczycielem akademickim w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, profesorem w Zakładzie Teorii Procesów Spalania i Wybuchu. Marek Konecki był także wielkim miłośnikiem gór, rysownikiem satyrycznym, a także autorem wierszy i aforyzmów. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmowała tematyka górska i tatrzańska. Syn ś.p. Marka Koneckiego, Filip, tak...

 • Zgodnie z Zarządzeniem nr 1129/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 września 2020 r. w sprawie publikacji informacji o wszczętych postępowaniach oraz wydanych decyzjach administracyjnych publikujemy następujące zestawienia dotyczące spraw prowadzonych przez Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe: Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Informacja o wydanych decyzjach w sprawie warunków...

 • Terenowy Punkt Paszportowy jest czynny: poniedziałek 10.00 – 17.30, wtorek-piątek 8.00 – 15.30. Obsługa klienta prowadzona jest we wszystkich sprawach realizowanych przez Urząd – po uprzednim umówieniu wizyty w systemie rezerwacji internetowych https://rezerwacje.um.warszawa.pl/, a także bezpośrednio w urzędzie bez konieczności umawiania wizyty. Telefon: 44 35 425 E-mail: tpp-praga@mazowieckie.pl

 • Prawo jazdy parter - sala obsługi, tel.: 22 44 35 141, e-mail: pragapoludnie.baiso@um.warszawa.pl procedura wydawania uprawnień do kierowania pojazdami sprawdź status sprawy Rejestracja pojazdów parter - sala obsługi, rejestracja pojazdów- tel.: 22 44 35 121 e-mail: pragapoludnie.baiso@um.warszawa.pl procedura rejestracji pojazdów procedura wyrejestrowania pojazdów sprawdź status sprawy

 • Artykuł

  Konkurs nr 143/2020 na najem lokali użytkowych z dnia 16.10.2020 r. Pliki do pobrania: plik 1, plik 2, plik 3, plik 4, plik 5  

 • Artykuł

  Komunikat o zamknięciu Konkursu nr 143/2020 na najem lokali użytkowych z dnia 16.10.2020 r. Komunikat o zamknięciu Konkursu nr 143/2020 na najem lokali użytkowych z dnia 16.10.2020 r., plik do pobrania.  

 • Artykuł

  Konkurs nr 142/2020 na najem lokali użytkowych z dnia 16.10.2020 r. Pliki do pobrania: plik 1, plik 2, plik 3, plik 4, plik 5  

 • Artykuł

  Komunikat o zawieszeniu konkursu nr 141/2020 na najem lokali użytkowych W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce zawiesza się procedury związane z trwającym konkursem.  Plik do pobrania

 • Artykuł

  Ochrona danych osobowych KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o...

 • ul. Koprzywiańska 54 - nieruchomość niezabudowana, stanowi własność Miasta st. Warszawy i jest planowana do sprzedaży w drodze przetargu (w trakcie przygotowania) działka/i ew.nr 129/2 obręb 3-04-15 powierzchnia 405m2 księga wieczysta WA6M/00179479/2 mpzp obszar Gocławka Północnego 20 MN/MW - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu domów w...

 • ul. Latyczowska -nieruchomość niezabudowana, stanowi własność Miasta st. Warszawy i jest planowana do sprzedaży w drodze przetargu (w trakcie przygotowania) działka/i ew.nr 44/6 obręb 3-05-26 powierzchnia 407m2 księga wieczysta WA6M/00449697/0 mpzp Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wg studium M1.20 - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne forma zbycia sprzedaż ...

 • ul. Makowska róg Załęże -nieruchomość niezabudowana, stanowi własność Miasta st. Warszawy i jest planowana do sprzedaży w drodze przetargu (w trakcie przygotowania) działka/i ew.nr 261 obręb 3-04-05 powierzchnia 629m2 księga wieczysta WA6M/00284616/4 mpzp brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego forma zbycia sprzedaż Adres: Makowska róg ul. Załęże- zobacz na mapie Dodatkowe informacje...

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana przy ul. Rożnowskiej 9 działka budowlana , 1261 m2, PLN/m2, Nieruchomość stanowi własność Miasta st. Warszawy i jest planowana do przygotowania do sprzedaży w trybie przetargu. działka/i ew.nr 42 oraz 34/7 obręb 3-07-12 powierzchnia Łącznie 1261m2 księga wieczysta WA6M/00205844/4 mpzp Obszaru Gocławka Północnego 44 MN/MW - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z...

 • Artykuł

  Informujemy, że w celu upamiętnienia 78 rocznicy powstania w getcie warszawskim, w dniu 19 kwietnia br. o godz. 12.00, planowane jest włączenie syren alarmowych i nadanie sygnału akustycznego ciągłego trwającego 1 min.

 • Artykuł

  W Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań podstawową i obowiązkową metodą spisową jest samospis internetowy. A dla osób bez dostępu do komputera czy Internetu wygodną i najbezpieczniejsza formą jest samospis za pośrednictwem infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99. Droga do spisu przez telefon jest prosta. Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99, a głos lektorki podpowie, co należy zrobić, by rozpocząć spis: • najpierw trzeba wybrać klawisz „1”, aby...

 • Artykuł

  Wkrótce egzaminy – przygotowaliśmy filmy edukacyjne dla ósmoklasistów Pod koniec maja ponad 17,3 tys. warszawskich ósmoklasistów czeka pierwszy poważny, pisemny egzamin z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Dla uczniów przygotowujących się do tego ważnego sprawdzianu zrealizowaliśmy specjalne filmy edukacyjne. - To nie jest zwykły rok szkolny. Niepewność i zdalna nauka nie ułatwiają przygotowań do egzaminów, które zdecydują o przyszłości naszych dzieci na najbliższe lata. Dlatego...

 • Artykuł

  Prace drogowe na „obwodnicy” Gocławia. Czas na asfaltowanie.

 • Artykuł

  To był najwspanialszy dzień w historii Polskiego Klubu Szermierczego znajdującego się na Pradze-Południe. Antoni Socha wywalczył w pięknym stylu tytuł Mistrza Świata. Wielkie gratulacje i życzenia dalszych wspaniałych sukcesów na planszach całego świata. Gratulacje dla Pana Piotra Kiełpikowskiego oraz wszystkich zawodników i trenerów klubu. W Mistrzostwach Świata wystąpiła jeszcze dwójka zawodników Polskiego Klubu Szermierczego: Cecylia Cieślik (19 miejsce) i Janek Socha (9 miejsce).

 • Artykuł

  Równość kobiet i mężczyzn jako prawo realizowane przez samorząd we wszystkich obszarach to główna zasada Karty, która została wprowadzona w 2006 r. przez Radę Gmin i Regionów Europy. Rada Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie podpisu pod dokumentem. Warszawa jest szóstym miastem w Polsce, które ją zaakceptowało. Karta adresowana jest do władz lokalnych i regionalnych Europy, dotychczas podpisało ją blisko 2000 sygnatariuszy z 36 państw. Inne zasady wymienione w dokumencie to m.in....

 • Kontakt: adres email: ppl.drs@um.warszawa.pl telefon: 22 44 35 340 Fanpage rady seniorów Ważne strony: Warszawa Senioralna Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora

 • Artykuł

  III Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy II kadencji odbędzie się 21.04.2021 r. o godz. 16.00 w zdalnym trybie obradowania. Porządek obrad Przyjęcie porządku obrad. Przyjecie protokołu z obrad II sesji MRD Praga-Południe. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu komisji stałych. Głosowania nad uchwałą o regulaminie komisji stałych. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania oraz ustalenia składu Komisji Rewizyjnej...

 • Artykuł

  Rada Warszawy na najbliższej sesji, w czwartek, 15 kwietnia, będzie opiniować plan budowy pomnika Kobietom Powstania Warszawskiego. Monument to kolejny projekt Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego. - Żołnierki, sanitariuszki, łączniczki. Ale też matki, córki, siostry, wnuczki. Dzielne na polu walki, tragicznie dotknięte koszmarem wojny. Jesteśmy im winni pamięć. Dlatego popieram budowę pomnika Kobietom Powstania Warszawskiego. Liczę, że na najbliższej sesji poprą ją radni -...

 • Przekształcenia - co powinieneś wiedzieć? Od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności tych gruntów*. Mieszkańcy, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków otrzymują zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności. W dokumencie jest informacja o wysokości opłaty przekształceniowej. Warszawa ma największą ilość użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych...