Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • W sprawach przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 44 35 271 Informacje dotyczące zaświadczeń o wniesieniu w całości jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności udzielane są pod numerami: 22 44-35-296 22 44-35-279

 • Informacje o wnioskach o wydanie zezwoleń i zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z artykułem 21 ustęp 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dziennik Ustaw Numer 199 pozycja 1227 z późniejszymi zmianami), zamieszczane są w publicznie dostępnym wykazie danych, to znaczy w witrynie internetowej EKOPORTAL, która administrowana jest przez...

 • Zarządzenie nr 5848/2014 r. Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie m.st. Warszawy (odnośnik do Uchwały opublikowanej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy). Zarządzenie nr 5979/2014 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie określenia wykazu wydzielonych obszarów do prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej ze...

 • Zarząd Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy podjął 22 listopada 2017 r. Uchwałę nr 5277/2017 w sprawie przygotowania i określenia zasad wydawania identyfikatorów osobistych wśród podmiotów prowadzących obwoźną działalność gastronomiczną ze stoisk mobilnych na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawa. -treść uchwały Nr 5277/2017 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe z dnia 22 listopada 2017 r. - zasady wydawania identyfikatorów osobistych podmiotom prowadzącym obwoźna...

 • Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Uchwałą Nr 2659/2020 wyznaczył Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw obwoźnej działalności gastronomicznej prowadzonej na terenie dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. odnośnik na stronę Biuletynu Informacji Publicznej m.st Warszawy zawierający Uchwałę Nr 2569/2020

 • Zarząd Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy podjął 16 marca 2020 r. Uchwałę Nr 2245/2020 w sprawie wyznaczenia wydzielonych obszarów, na których dopuszcza się prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (plik do pobrania). Wykaz miejsc, na której dopuszcza się prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów - Załącznik do uchwały nr 2245/2020 Zarządu Dzielnicy...

 • Uprzejmie informujemy, że Zarządzenie nr 1013/2020 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m. st. Warszawy jest dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy

 • Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy wzywa właścicieli towaru zabezpieczonego przez pracowników Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla dzielnicy Praga-Południe w trakcie przeprowadzanych kontroli zajęcia terenów miejskich pod stoiska handlowe, do jego odbioru. Odbiór zajętego towaru będzie miał miejsce w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ul. Grochowska 274. Wnioski o zwrot towaru dostępne są w Informacji Urzędu lub w Wydziale Działalności Gospodarczej i...

 • Zarząd Dzielnicy Praga-Południe Uchwałą Nr 1967/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. uchwalił sposób przygotowania i zasady wydawania etykiet samoprzylepnych oraz identyfikatorów osobistych dla osób prowadzących handel obwoźny na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (plik do pobrania). Zasady wydawania etykiet samoprzylepnych oraz identyfikatorów osobistych dla osób prowadzących handel obwoźny na terenie Dzielnicy Praga-Południe (plik do pobrania) Wzór etykiet samoprzylepnych oraz...

 • Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Uchwałą Nr 2660/2020 z dnia 14 września 2020 r. wskazał Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń jako Koordynatora do spraw handlu obwoźnego prowadzonego na terenie dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Odnośnik na stronę Buletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy zawierającu Uchwałę nr 2660/2020

 • Zarząd Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy podjął 16 marca 2020 r. Uchwałę Nr 2246/2020 w sprawie wyznaczenia miejsca, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (plik do pobrania). Wykaz miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego w dzielnicy Praga-Południe - Załącznik do uchwały nr 2246/2020 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2020 r. (plik do pobrania). ...

 • Artykuł

  Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dziennik Ustaw z 2019 pozycja 506, 1309, 1571, 1696, 1815), artykuł 9 ustęp 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju m.st. Warszawy (Dziennik Ustaw 2018, pozycja 817) odbędzie się XXVII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 20 kwietnia 2021 roku o godz. 16.30 w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z...

 • Wyszukiwania kart w Publicznie Dostępnym Wykazie Danych (PDWD) administrowanym przez Ministra Środowiska W wykazie tym WOŚ umieszcza dane o wnioskach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (w tym skany wniosków złożonych przez podmioty nie będące osobami fizycznymi) a także dane o wydanych decyzjach z zakresu wycinania drzew (w tym skany decyzji).

 • Artykuł

  Sytuacja epidemiczna w Polsce pogarsza się. Brytyjska mutacja koronawirusa powoduje, że liczba nowych zachorowań oraz osób hospitalizowanych znacząco rośnie. Rząd podjął decyzję o wprowadzeniu rozszerzonych zasad bezpieczeństwa w całej Polsce. Obowiązywać będą do 18 kwietnia 2021 roku. Do 18 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej....

 • Artykuł

  W Terminalu Kultury trwają właśnie prace nasadzeniowe (sadzimy między innymi kasztanowce, lipy, wiśnie, jabłonie, bzy i piękny dąb), kończymy budowę szklarni oraz imponującej sali widowiskowej. Każda z trzech szklarni umiejscowiona na dachu ma różne przeznaczenie. Jedna z nich będzie techniczna, druga będzie szklarnią ciepłą, przynależącą do biblioteki (będzie można w niej czytać książki podziwiając widoki) trzecia zaś będzie dedykowana uprawie roślin doniczkowych a także uprawie między...

 • prowadzi postępowanie mające na celu ustalenie czy występuje konieczność sądowego zobowiązania do odbycia leczenia odwykowego Dzielnicowy Zespół wszczyna postępowanie: - na wniosek złożony przez członka rodziny lub jakąkolwiek osobę fizyczną - na wniosek złożony przez organizację lub instytucję - z inicjatywy własnej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) W Dzielnicy...

 • Telefony alarmowe i informacyjne na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Europejski numer alarmowy 112 Pogotowie Ratunkowe 999 Straż Pożarna 998 Policja 997 Straż Miejska 986 Ø SMS interwencyjny dla osób głuchoniemych 723 986 112 Służba Dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy 196 56 443-01-12 Wojewódzkie Centrum...

 • Artykuł

  Przez cały kwiecień na pl. Bankowym można oglądać wystawę przygotowaną przez Schronisko „Na Paluchu”. Ma ona przybliżyć warszawiakom sylwetki bezdomnych psów i kotów, będących pod opieką schroniska. O wystawie Ktoś zawiódł zwierzę, ktoś inny dał mu nadzieję. Wystawa „Bezdomny nie znaczy gorszy” jest uhonorowaniem wszystkich zwierząt, które straciły dom. Na zdjęciach zostało zaprezentowanych piętnastu podopiecznych schroniska, którzy czekają na adopcję. - Chcemy uhonorować wszystkie te...

 • Artykuł

  Trwają prace nad planem miejscowym rejonu Parku Skaryszewskiego. Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery. Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Zostanie on wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go...

 • 1. Informator Europejski – strona m.st. Warszawy dot. funduszy europejskich 2. Europejskie Wykłady Otwarte 3. Bezpłatne usługi miejskich punktów informacyjno-doradczych: Punkt informacyjny EUROPE DIRECT 4. Kalendarz europejski 5. Gdzie szukać informacji: Fundusze Europejskie Program Inteligentny Rozwój Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Program Operacyjny Polska Wschodnia Program Operacyjny Polska Cyfrowa Regionalny Program Operacyjny...

 • 1. Fundusz Dopłat – Premia Termomodernizacyjna -Bank Gospodarstwa Krajowego Informacje o funduszu 2. Program Prosument Cel programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł...

 • Uprzejmie informujemy, że od roku 2020 całość zadań związanych z wymiarem i księgowością podatków i opłat lokalnych realizuje Centrum Obsługi Podatnika (COP). Dane kontaktowe do COPu: ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa Tel: 22 443 09 00 lub 22 443 09 01 E-mail: Sekretariat.COP@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Praga-Południe poszukuje 4 praktykantów, do 3 Wydziałów. Oferta skierowana jest do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30 roku życia oraz dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy. Okres trwania praktyk: 04.05.2021 r. – 03.08.2021 r. Wynagrodzenie: 1500 zł brutto Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów w formie elektronicznej w terminie do dnia 19 kwietnia 2021 r. na adres...

 • Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP przewiduje szczególny rodzaj obowiązku obywateli i przedsiębiorców spełniany na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. W dziale VII ustawy został zawarty katalog przepisów dotyczących świadczeń na rzecz obrony. Są one jedną z form realizacji powszechnego obowiązku obrony RP i stanowią integralną część systemowych rozwiązań obronnych. Dla samorządu terytorialnego szczególnie istotne są dwa rodzaje świadczeń – osobiste i rzeczowe. W obu przypadkach...

 • Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego spoczywa na Policji oraz władzy samorządowej. Ponadto doświadczenia wskazują, że dla zapewnienia bezpieczeństwa konieczna jest współpraca służb miejskich z mieszkańcami. Widoczna obecność służb porządkowych w Warszawie, ich szybkie reagowanie i skuteczność działania ma wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego. Natomiast działania prewencyjne i edukacja obywatelska przyczyniają się do powstania trwałych mechanizmów poprawy...

 • Artykuł

  Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora XCIX Liceum Ogólnokształcącego. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy dnia 19 marca 2021 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: 1. XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie ul. Fundamentowa 38/42 Ogłoszenie konkursu- plik do pobrania

 • Artykuł

  Informacje o wszczętych postępowaniach kwiecień 2021 r. – 4 pozycji – plik do pobrania Wydane decyzje o warunkach zabudowy kwiecień 2021 r. – 3 pozycji – plik do pobrania Wydane decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego kwiecień 2021 r. – 0 pozycji

 • Artykuł

  Jak wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021? Wystarczy wejść na stronę internetową Narodowego Spisu Powszechnego 2021 oraz skorzystać z wygodnej i bezpiecznej aplikacji spisowej. Przypominamy, że spis jest obowiązkowy. Aby dokonać samospisu należy zalogować do aplikacji na stronie https://spis.gov.pl/ korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania...

 • To muzyczny prezent orkiestry dla mieszkańców Warszawy. Po raz pierwszy odbył się w 2001 roku z inicjatywy wieloletniego dyrektora Sinfonii Varsovii, Franciszka Wybrańczyka. Program festiwalu tworzą koncerty kameralne i symfoniczne, z udziałem uznanych solistów i dyrygentów.

 • Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przypomina o obowiązku dokonania opłaty (III raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2020 w terminie do 30 września 2020 roku - przedłużenie terminu opłat do końca roku 2020. Opłaty należy dokonać w kasie na terenie Urzędu Dzielnicy lub na rachunek: Dzielnica Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy 39 1030 1508 0000 0005 5000 7215 z...

 • Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przypomina o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży (brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2020 i wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2021 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku. Oryginał...

 • Artykuł

  Rząd podjął decyzję ws. przedszkoli i żłobków. Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczona jest również praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia...

 • Przedsiębiorcy Wsparcie w nowej perspektywie programowej możliwe w formie dotacji oraz instrumentów zwrotnych. Wybrane obszary wsparcia dla przedsiębiorców: Obszar Badania i Rozwój (B+R) możliwość dofinansowania działań w ramach następujących Programów: Program Inteligentny Rozwój, Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Horyzont 2020 Obszar Innowacje możliwość dofinansowania działań w ramach następujących Programów: Program Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny...

 • Artykuł

  Święta Wielkanocne w polskiej tradycji to szczególny czas wspólnego, rodzinnego biesiadowania. W obecnej sytuacji epidemicznej jest ono niemożliwe. Nie wszyscy będziemy mogli spędzić święta razem, ale ciągle możemy pomóc innym, sprawić, by ich Święta były piękniejsze. Dlatego Miasto Stołeczne Warszawa we współpracy z Fundacją Wolne Miejsce już po raz drugi przygotowało dla mieszkańców stolicy świąteczną akcję „Warszawskie śniadanie wielkanocne z dostawą”. Założeniem akcji jest dotarcie z...

 • Artykuł

  Szanowni Państwo, przypominamy, że trwa zorganizowana przez władze miasta stołecznego Warszawy akcja dystrybucji darmowych maseczek. Od wczoraj, aż do wyczerpania zapasów, rozdajemy je w różnych punktach dzielnicy. Mieszkańcy budynków komunalnych otrzymają maseczki do skrzynek pocztowych za pośrednictwem pracowników ZGN Praga-Południe. Nasza dzielnica otrzymała od koordynatora akcji 685 tysięcy maseczek. Każdy mieszkaniec może wziąć 4 sztuki. Informujemy, że w pierwszym dniu dystrybucji...

 • uzależniony? Test Baltimorski 1. Czy pijesz w pracy? 2. Czy Twoje picie ma ujemny wpływ na życie domowe? 3. Czy pijesz dlatego że jesteś nieśmiały/a wobec innych? 4. Czy Twoje picie ma wpływ na negatywną opinię o Tobie? 5. Czy miałeś/aś kiedykolwiek wyrzuty sumienia z powodu picia? 6. Czy wskutek picia miałeś/aś kiedykolwiek kłopoty finansowe? 7. Czy Twoje picie jest powodem zmartwień rodziny? 8. Czy pijąc stajesz się mniej ambitny/a? 9. Czy odczuwasz potrzebę picia codziennie o określonej...

 • Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krajowe Centrum ds. AIDS Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Anonimowi Alkoholicy Anonimowi Narkomanii Anonimowi Hazardziści Al-Anon/Alateen

 • Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Praga-Południe Punkt Informacyjno Konsultacyjny Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy adres: ulica Paca 39, 04-376 Warszawa telefon: +48 22 44 35 404 e-mail: praga-poludnie.dzpik@um.warszawa.pl

 • poniedziałek wtorek środa czwartek piątek Prawnik 16.00-20.00 16.00-20.00 Terapeuta uzależnień 09.00-13.00 09.00-13.00 Psycholog 09.00-13.00 09.00-13.00 Dyżur Dzielnicowego Zespołu 16.30-18.00 dużur otwarty bez wczesniejszego umawiania oraz 19.00-20.00 dyżur po...

 • Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców (stanowisko 46, 47, 48, 49) od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 do 16.00. Więcj informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przyjmowane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców (stanowisko 46, 47, 48 i 49), który mieści się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, przy ulicy Grochowskiej 274. Osoby poruszające się na wózkach, oraz osoby z wózkami, zapraszamy do wejścia głównego do Urzędu od ulicy Grochowskiej. Wnioski o świadczenia rodzinne,...

 • Świadczeń Rodzinnych i Opiekuńczych Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego Arkusz Excel z harmonogramem wypłat do pobrania.

 • Wzory wniosków wraz z załącznikami znajdziecie Państwo na: Stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 • Komisja prowadzi postępowanie mające na celu ustalenie czy występuje konieczność sądowego zobowiązania do odbycia leczenia odwykowego Dzielnicowy Zespół wszczyna postępowanie: na wniosek złożony przez członka rodziny lub jakąkolwiek osobę fizyczną na wniosek złożony przez organizację lub instytucję z inicjatywy własnej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dziennik Ustaw z 2007 roku Numer 70, pozycja 473 z...

 • Psycholog, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy pomaga w zakresie: oceny sytuacji zagrożenia uruchomienia działań interwencyjnych rozpoznawania problemu u osób doświadczających przemocy w rodzinie rozpoznawania potrzeb w obszarach: zdrowotnym, psychologicznym, socjalnym, prawnym, itp. rozpoznawania problemów współistniejących z przemocą (np. uzależnienie, współuzależnienie) udzielania informacji pomocnych w skutecznym zatrzymaniu problemu przemocy wsparcia dotyczącego trudnych,...

 • Artykuł

  Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie ogłoszeń konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora dla 8 jednostek na Pradze-Południe. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy dnia 19 marca 2021 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: 1) Przedszkola nr 143 w Warszawie, ul. L. Kickiego 5, 2) Przedszkola nr 227 „Wesołe Nutki” w Warszawie, ul. Świętosławska 3, 3) Przedszkola nr 295 „Kraina Bajek” w Warszawie, ul....

 • Rocznie wybucha w Warszawie przeciętnie 4000 pożarów. Aż 1/3 z nich ma miejsce w prywatnych mieszkaniach. Stolica jako pierwsze miasto w Polsce przygotowała kompleksowe materiały edukacyjne dotyczące ewakuacji z budynków wielorodzinnych. Kampania edukacyjna pn. „Bezpieczna ewakuacja. Unikaj ognia jak ognia!” została przygotowana przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy współpracy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy....

 • Artykuł

  Rada Miasto Stołeczne Warszawa przyjęła dziś projekt ws. przesunięcia środków na budowę III linii Metro Warszawskie. Dzięki temu lada moment ruszymy z pracami przygotowawczymi. Działamy!

 • Artykuł

  Trwają prace nad planem miejscowym w rejonie ul. Podskarbińskiej - część II w Dzielnicy Praga Południe. Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery. Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Zostanie on wyłożony do...

 • Artykuł

  Mimo sporych problemów budżetowych stolicy w Warszawie powstanie trzecia linia metra. Taką decyzję, w ostatnich dniach, podjął Prezydent Rafał Trzaskowski. Już w najbliższy czwartek, na jego wniosek, Rada Miasta ma zdecydować o przesunięciu pieniędzy na pierwszy etap prac. M3 połączy Pragę - Południe z centrum stolicy, a docelowo – także z Ochotą i Mokotowem. W pierwszym etapie, który zakończy się w 2028 roku, powstanie sześć stacji. To kolejna w ostatnim czasie, po zapowiedzi budowy pieszo –...

 • Artykuł

  Na tę inwestycję czekało sporo mieszkańców Warszawy. Prezydent Rafał Trzaskowski ogłosił dziś, że w Warszawie powstanie jeden z najdłuższych mostów pieszo-rowerowych na świecie. Most połączy Bulwary Wiślane z Pragą. Projekt jest już gotowy, a pozwolenie na budowę jest prawomocne. Planowany czas budowy mostu to 2-3 lata.

 • Prawnik udziela konsultacji, wskazówek, informacji osobom uzależnionym, współuzależnionym, doznającym przemocy w rodzinie: konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa cywilnego, prawa karnego, ochrony praw lokatorów wskazówek dotyczących konstruowania pism, w tym podstawowych pism procesowych informacji o instytucjach świadczących pomoc socjalną, materialną, terapeutyczną dla osób współuzależnionych, grupach wsparcia dla osób w sytuacji...

 • Prawnik Psycholog Terapeuta uzależnień Dzielnicowy zespół Grafik dyżurów Kontakt Dojazd Dane adresowe Przydatne linki Czy jesteś uzależniony?

 • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną do mieszkańców dzielnicy Praga Południe – dorosłych oraz młodzieży mających problemy natury psychologicznej i prawnej. Celami działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego są przede wszystkim: - Zwiększenie wiedzy i umiejętności mieszkańców Miasta Stołecznego Warszawy w obszarze rozwiązywania problemów związanych z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz z przemocą w rodzinie. -...

 • Bartoszewski Piotr Brykowska-Liniecka Ewa Czajkowski Kuba – Wiceprzewodniczący Fryc Barbara Jaworski Grzegorz Jurowski Krzysztof Kozieł-Jurowska Ewa – Przewodnicząca Kryczka Aneta Lelito Aleksandra – Sekretarz Migas-Mazur Robert – Członek Zarządu Niewiadomski Krzysztof Ożóg Michał – Skarbnik Piotrowski Filip Popkowski Przemysław Rudzki Tadeusz Suchenek-Dobrzyńska Karolina – Członek Zarządu Szot Wojciech – Członek Zarządu Szpura Areta Szydłowska Ewa Tworkowska-Pieńkosz Jolanta Wyrożemski...

 • Artykuł

  W dniu 11 lutego 2021 r. odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – II kadencji na której zostało powołane Prezydium MRDPP oraz delegaci do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy. Skład Prezydium Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe przedstawia się następująco: Pan Marek Pirsztuk – Przewodniczący Rady Pan Adam Majewski – Wiceprzewodniczący Rady Pan Mikołaj Milczarek-Metzner – Wiceprzewodniczący Rady Pan Mateusz Król – Sekretarz Pani Jolanta Cieślak –...

 • Siedziba: ulica Walecznych 42 03-916 Warszawa e-mail: osiedlesaskakepa@gmail.com Dyżury Rady Osiedla Saska Kępa: we wtorki 17:30 – 19:00 Adres korespondencyjny: ulica Grochowska 274 03-841 Warszawa tel. +48 22 44-35-373 e-mail: pragapoludnie.radadzielnicy@um.warszawa.pl

 • Boratyńska Zofia – Skarbnik Dziadosz Magdalena – Członek Zarządu Dziubecki Jakub – Członek Zarządu Fojcik Alicja Gliwiński Jarosław Izert Łukasz Jankowska-Lamcha Dorota – Sekretarz Klimont-Bodzińska Aleksandra – Członek Zarządu Majewski Adam – Przewodniczący Remiszewski Piotr Siejka Leszek Śledziewski Piotr Świerkocki Marcel – Wiceprzewodniczący Wesołowska Monika Wójkowski Jan Data wyborów: 5 czerwca 2022 r.

 • Siedziba: ulica Grochowska 351 lokal U2 03-822 Warszawa tel. +48 882 051 938 Strona internetowa Rady Osiedla Kamionek Strona na Facebooku Dyżury Rady Osiedla Kamionek: w środy w godz. 18:30 – 19:30 (z wyłączeniem posiedzeń Rady Osiedla, które odbywają się w środy oraz dni ustawowo wolnych od pracy) Adres korespondencyjny: ulica Grochowska 274 03-841 Warszawa tel. +48 22 44-35-373 e-mail: pragapoludnie.radadzielnicy@um.warszawa.pl

 • Bieńko Klaudiusz – Sekretarz Borkowski Marek – Przewodniczący Jagieła Sławomir Jeziorski Bogdan Manarczyk Bożena Matuszak Jacek Miklaszewska Beata Miklaszewski Kamil – Skarbnik Serzysko Grażyna – Wiceprzewodnicząca Stelmaszczuk Stanisław – Członek Zarządu Tkacz Sebastian Warzywoda Ewa Widawski Dorian – Członek Zarządu Wieczorek Tomasz Wysocki Cezary Zychalak Andrzej Data wyborów: 5 czerwca 2022 r.

 • Siedziba: ulica Kordeckiego 66 04-330 Warszawa tel. +48 785 501 394 e-mail: rogrochowpn@gmail.com Strona na Facebooku Dyżury Rady Osiedla Grochów-Północny: w dniu zebrania rady, tj. w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 19.00 w siedzibie Rady Osiedla. Spotkanie w radzie można umówić dowolnego dnia miesiąca po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Adres korespondencyjny: ulica Grochowska 274 03-841 Warszawa tel. +48 22 44-35-373 e-mail: pragapoludnie.radadzielnicy@um.warszawa.pl

 • Aniołkiewicz Teresa Chmielewska Janina Głuszcz Andrzej Grzegrzółka Adam – Członek Zarządu Jałoszyńska Martyna Kluś Marcin – Skarbnik Kowalewski Paweł Kujawa Dariusz – Przewodniczący Lekki Wiktor Namiota Artur – Członek Zarządu Obidzińska Lidia Oleksiak Anna – Członek Zarządu Pawłowski Włodzimierz Plewnicki Sławomir Rosiński Stanisław Rozbicka Grażyna Suliborski Michał – Wiceprzewodniczący Szymanik Daniel Szymborski Jerzy Ślesicki Arkadiusz Todys-Niewiadomska Halina – Sekretarz Data wyborów:...

 • Siedziba: ulica Czapelska 46 04-081 Warszawa Strona na Facebooku e-mail: rada@grochowpoludniowy.pl Adres korespondencyjny: ulica Grochowska 274 03-841 Warszawa tel. +48 22 44-35-373 e-mail: pragapoludnie.radadzielnicy@um.warszawa.pl

 • Bielawska Iwona Broda Bartłomiej Domańska Inga Jeż Janina Wanda Kowalczyk Karol Malicki Jacek – Skarbnik Prejzner Paweł – Sekretarz Rybicka Joanna – Przewodnicząca Rybicki Paweł Stefaniak Dariusz – Wiceprzewodniczący Walkiewicz Janusz Wrzesień Sylwester – Członek Zarządu Data wyborów: 5 czerwca 2022 r.

 • Siedziba: ulica Sygietyńskiego 7 04-022 Warszawa I piętro, domofon 100 tel. +48 785 501 417 e-mail: radaosiedlagrochowkinowa@gmail.com Strona na Facebooku Dyżury Rady Osiedla Grochów-Kinowa: każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 18:00 – 19:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) Adres korespondencyjny: ulica Grochowska 274 03-841 Warszawa tel. +48 22 44-35-373 e-mail: pragapoludnie.radadzielnicy@um.warszawa.pl

 • Czekała Agnieszka – Członek Zarządu Daszkiewicz-Bortnowski Krzysztof – Przewodniczący Miękina Andrzej – Wiceprzewodniczący Nowak Sylwester Ruszczyk Monika – Sekretarz Spyrka Dorota Szczepaniak Paweł – Skarbnik Zając Mateusz – Członek Zarządu Data wyborów: 5 czerwca 2022 r.

 • Siedziba: ulica Kaleńska 6 04-367 Warszawa Strona na Facebooku Adres korespondencyjny: ulica Grochowska 274 03-841 Warszawa tel. +48 22 44-35-373 e-mail: pragapoludnie.radadzielnicy@um.warszawa.pl

 • 2021 Interpelacje Rady Osiedla Gocław: Interpelacja nr 37/2021 w sprawie zmiany organizacji ruchu przy zjeździe z ulicy/wyjeździe na ulicę Bora-Komorowskiego Odpowiedź

 • Bodzęta Kamil Byrski Michał Godlewska Jadwiga – Sekretarz Hałaburdzin-Rutkowska Agnieszka Jedynak Damian – Członek Zarządu Łokietek Paweł Skrzyszewski Mariusz Śliwka Paweł – Członek Zarządu Wachowicz Radosław Walasiński Marcin – Członek Zarządu Wieremiejczyk Paweł Wilkosz Krzysztof Witkowska Barbara – Skarbnik Wójcik Andrzej Wysocki Krzysztof – Wiceprzewodniczący Zakrzewska Anna Zieliński Janusz – Przewodniczący Data wyborów: 5 czerwca 2022 r.

 • Siedziba: ulica Meissnera 5 03-982 Warszawa Adres korespondencyjny: ulica Grochowska 274 03-841 Warszawa tel. +48 22 44-35-373 e-mail: pragapoludnie.radadzielnicy@um.warszawa.pl

 • Gocław Grochów Centrum Grochów-Kinowa Grochów-Południowy Grochów Północny Kamionek Saska Kępa Przyczółek Grochowski

 • ulica Podskarbińska 6, pokój 202 (II piętro) 03-833 Warszawa tel. 22 44 35 493 e-mail: pragapoludnie.bbizk@um.warszawa.pl Kierownik Zespołu Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Jerzy Jaczewski tel. 22 44 35 492 e-mail: J.Jaczewski@um.warszawa.pl,

 • ulica Grochowska 274, pokój 032 03-841 Warszawa Dział rejestracji pojazdów i wydawanie uprawnień: tel. 22 44 35 114 e-mail: pragapoludnie.baiso@um.warszawa.pl Dział ewidencji ludności i dowody osobiste: tel. 22 44 35 132 e-mail: pragapoludnie.baiso@um.warszawa.pl e-mail: aos@pragapld.waw.pl p.o. Naczelnika Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich – Małgorzata Rudnik tel. 22 44 35 134 e-mail: mrudnik@um.warszawa.pl

 • ulica Podskarbińska 6, pokój 125-127 03-833 Warszawa e-mail: pragapoludnie.zku@um.warszawa.pl pokój 125 - 22 44 35 242; pokój 127 - 22 44 35 203; 22 44 25 310 Kierownik Zespołu Kultury dla Dzielnicy Praga-Południe – Iwona Kaczorowska tel. 22 44 35 468 e-mail: ikaczorowska@um.warszawa.pl ul. Podskarbińska 6, p. 126 03-833 Warszawa

 • ulica Podskarbińska 6, pokój 124, 134, 135 (I piętro) 03-833 Warszawa telefon: 22 44 35 179, 22 44 35 216 e-mail: pragapoludnie.zgo@um.warszawa.pl Kierownik Zespołu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi – Maciej Molasy ulica Podskarbińska 6, pokój 124 (I piętro) 03-833 Warszawa telefon: 22 44 35 178 e-mail: mmolasy@um.warszawa.pl adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe ulica Grochowska 274 03-841 Warszawa Przyjęcia i obsługa deklaracji o wysokości opłaty...