Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Kto płaci podatek od małpek – dodatkowa opłata od zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi Podatek cukrowy – kto ma obowiązek zapłaty Podatek od nieruchomości Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) Podatek od środków transportowych Podatek tonażowy Opłata targowa Podatek od środków transportowych Rozłożenie na raty należności podatkowych

 • Podatek CIT - informacje podstawowe Mikrorachunek podatkowy dla PIT, CIT lub VAT Podatki dochodowe przy zawieszeniu, wznowieniu lub likwidacji działalności gospodarczej Złóż zeznanie podatkowe CIT-8 Uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach Ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy

 • Kasa fiskalna w firmie Zwrot kosztów na zakup kasy fiskalnej on-line Wyrejestruj kasę fiskalną Zarejestruj kasę fiskalną z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii Wystawianie paragonów – o czym powinieneś wiedzieć Zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii Serwisant zgłasza kasę fiskalną do urzędu skarbowego

 • Zgoda na samodzielne saldowanie zabezpieczenia akcyzowego Zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego Zgoda na akcyzowe zabezpieczenie ryczałtowe

 • Zawiadomienie o zamiarze oznaczania wyrobów akcyzowych banderolami Wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe lub legalizacyjne Odbierz banderole podatkowe Zakup banderol legalizacyjnych

 • Uzyskanie wiążącej informacji akcyzowej WIA Banderole podatkowe/legalizacyjne Zabezpieczenie akcyzowe Zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca Zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego Zezwolenie wyprowadzenia Oblicz i zapłać opłatę paliwową Zarejestruj się w zakresie podatku...

 • Rozliczanie VAT imporcie towarów VAT w handlu międzynarodowym – świadczenie i nabycie usług VAT w handlu międzynarodowym – dostawa i nabycie towarów Jak rozliczać VAT od sprzedaży towarów i usług konsumentom z Unii Europejskiej Rejestracja podatnika VAT UE Zwrot zagranicznego podatku VAT

 • Obowiązki podatnika VAT – rejestracja i ewidencja Jak prawidłowo rozliczyć VAT Kto musi płacić VAT Jak prawidłowo rozliczyć VAT Zarejestruj się jako podatnik VAT Odliczenie i zwrot podatku od towarów i usług – kiedy urząd zwróci nadwyżkę VAT Jak składać JPK_VAT z deklaracją Zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT Złożenie deklaracji VAT Złóż wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT Wniosek o uzgodnienie szacunkowej proporcji sprzedaży...

 • Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (Biała Lista Podatników VAT) Obowiązki podatnika VAT Co to jest mechanizm podzielonej płatności (MPP) i jak go stosować Mikrorachunek podatkowy dla PIT, CIT lub VAT Indywidualna interpretacja podatkowa Złóż wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej Umorzenie zaległości podatkowej Odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych Rozłożenie na...

 • Jak wybrać optymalną formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej Jak wybrać optymalną formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej Jakie są formy opodatkowania działalności gospodarczej Jakie są różnice pomiędzy formami opodatkowania Co wziąć pod uwagę przy wyborze formy opodatkowania Jak zmienić formę opodatkowania Co jest działalnością gospodarczą na potrzeby PIT Jak działalność opodatkowuje wspólnik spółki Działalność...

 • Jak wybrać optymalną formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców Podatki dochodowe przy zawieszeniu, wznowieniu lub likwidacji działalności gospodarczej Jak rozliczać przychody z różnych źródeł Jak rozliczać podatki z kilku rodzajów działalności prowadzonych jednocześnie Jak odliczyć składki ZUS przy rozliczaniu podatku Jak odliczyć stratę w podatkach Gdzie płacić podatki od dochodów zagranicznych Pełnomocnictwo do...

 • Formy opodatkowania Podatek VAT Rozliczanie VAT w transakcjach zagranicznych Rozliczanie akcyzy Kasa fiskalna Podatek CIT Inne podatki Rozliczanie przychodów i kosztów Przydatne informacje Zobacz też

 • Artykuł

  W ostatnią sobotę września 2021 roku, a zarazem pierwszą sobotę tegorocznej jesieni, w Parku Polińskiego, odbył się I-szy Ogólnopolski Turniej Petanque. Przyciągnął on uwagę zawodników z najdalszych części naszego kraju, zarówno tych zrzeszonych w ramach Polskiej Federacji Petanque Polskiego Związku Sportowego, jak i tych traktujących petanque amatorsko i czysto hobbystycznie, w tym również i mieszkańców Pragi-Południe. Na starcie zawodów pojawiło się 39 drużyn dwuosobowych, które następnie zos

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego (ISSA) Sekcja Rolnictwa ISSA Europejska Sieć Rolniczych Systemów Zabezpieczenia Społecznego (ENASP) Międzynarodowe Stowarzyszenie Zdrowia Wsi i Medycyny (International Association of Rural Health & Medicine - IARM) Europejskie Forum Ubezpieczeń Wypadkowych Konferencja Krajów Nadbałtyckich Partnerskie instytucje ubezpieczeń społecznych w Europie

 • Informacje ogólne o KRUS Zadania KRUS Przepisy dotyczące obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników Finansowanie składki emerytalno-rentowej w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem Ulgi w spłacie należności, umorzenia Dochodzenie należności Pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne rolników za osoby zwalniane z pracy Ubezpieczenie pomocnika rolnika Zgłoszenie pomocnika rolnika do ubezpieczenia w KRUS Działy specjalne produkcji rolnej ...

 • Informacje ogólne Wzór wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci Wymogi do korzystania z rehabilitacji Centra rehabilitacji rolników KRUS Dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych

 • Dodatki do świadczeń Dodatek pielęgnacyjny Dodatek kombatancki Dodatek weterana poszkodowanego Dodatek dla sieroty zupełnej Dodatek z tytułu pracy przymusowej Dodatek kompensacyjny Ryczałt energetyczny Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy III Rzeszy i ZSRR Świadczenie pieniężne i uprawnienia przysługujące żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla,...

 • Zestawienie podstawowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników (kwoty świadczeń) Wypadki przy pracy rolniczej Zgłoszenie wypadku Definicja wypadku Statystyka wypadków w rolnictwie Przyczyny i okoliczności wypadków Choroby zawodowe rolników Definicja i rozpoznanie choroby zawodowej Statystyka chorób zawodowych

 • Z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego Z ubezpieczenia emerytalno-rentowego Zasiłek macierzyński według nowych zasad w pytaniach i odpowiedziach Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych Zasiłek opiekuńczy Zasiłek dla ubezpieczonego rolnika i domownika z tytułu...

 • Wydawanie zaświadczeń o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, ubezpieczeniu zdrowotnemu, o niezaleganiu bądź stwierdzające zadłużenie z tytułu składek na ww. ubezpieczenie, a także o niefigurowaniu w ewidencji KRUS Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników

 • Zasady wymierzania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników Ubezpieczenie obowiązkowe (z mocy ustawy) Ubezpieczenie dobrowolne (na wniosek) Tryb dokonywania zgłoszenia do ubezpieczenia Ubezpieczenia zdrowotne rolników Ubezpieczenia społeczne rolników Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego KRUS i działalność gospodarcza Oświadczenie rolnika (domownika) o nieprzekroczeniu kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z działalności...

 • Zasady wymierzania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników Zaświadczenia Rodzaje świadczeń Kwoty świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników Dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych Rehabilitacja Przydatne informacje Zobacz też

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Punkty informacyjne ZUS Program Płatnik Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem Niania (krok po kroku)

 • Jak zarejestrować się w ZUS i zgłosić do ubezpieczeń Jak opłacać składki ZUS Jakie składki ZUS płaci przedsiębiorca Obniżone składki ZUS przez 24 miesiące Ulga na start – 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenie społeczne Mały ZUS PLUS Zbieg tytułów do ubezpieczeń ZUS

 • Rejestracja działalności gospodarczej Dokumenty rozliczeniowe ZUS Wzory wniosków ZUS Wzory wniosków dot. rozliczeń i zwrotu składek Wzory wniosków dot. dochodzenia i zabezpieczenia należności Wzory wniosków dot. udzielenia ulg i umorzeń Wzory wniosków informacyjnych Wzory dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych dla przedsiębiorców Wzory dokumentów w sprawie delegowania pracownika do państw UE Wzory dokumentów w sprawie delegowania pracownika do państw poza UE ...

 • Ulga na start, preferencyjna podstawa, działalność nieewidencjonowana Mały ZUS PLUS Mały ZUS PLUS - zgłoszenie do ubezpieczeń Mały ZUS PLUS - wyjaśnienia z przykładami

 • Rozliczenia z ZUS Wysokość składek za osoby prowadzące działalność gospodarczą Składki na ubezpieczenie społeczne Składka na ubezpieczenie zdrowotne Składki na ubezpieczenia dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą Termin składania dokumentów i opłacania składek

 • Zmiana/korekta danych Zmiana danych/korekta płatnika/firmy Zmiana/korekta danych przedsiębiorcy (CEIDG) Zmiana/korekta danych spółki (KRS) Zmiana/korekta danych ubezpieczonego/członka rodziny

 • Wyrejestrowanie płatnika Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej Wyrejestrowanie spółki (KRS) Wyrejestrowanie rodzica zatrudniającego nianię Wyrejestrowanie podmiotu pełniącego rolę płatnika zagranicznego Wyrejestrowanie z dobrowolnych ubezpieczeń Wyrejestrowanie ubezpieczonego/członka rodziny

 • Zgłoszenie płatnika Zgłoszenie przedsiębiorcy (CEIDG) Zgłoszenie spółki (KRS) Jak zgłosić siebie do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych Zgłoszenie ubezpieczonego/członka rodziny ubezpieczonego Zgłoszenie o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze Zgłoszenie rodzica zatrudniającego nianię Zgłoszenie podmiotu pełniącego rolę płatnika zagranicznego Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych

 • Rodzaje ubezpieczeń Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe Ubezpieczenie chorobowe Ubezpieczenie wypadkowe Czym jest klasyfikacja zawodów i specjalności Wyszukiwarka opisów zawodów

 • Rodzaje ubezpieczeń Zgłoszenie płatnika/firmy Wyrejestrowanie płatnika/firmy Zmiana/korekta danych Rozliczenia z zakładem ubezpieczeń społecznych Ulga na start, preferencyjna podstawa, działalność nieewidencjonowana Ulgi/umorzenia Wzory dokumentów i formularzy ZUS Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy Zobacz też

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Bank Gospodarstwa Krajowego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krajowa Izba Gospodarcza Urzędowe zaświadczenia przydatne przy prowadzeniu firmy Crowdfunding

 • Centrum Przedsiębiorczości Smolna Doradztwo indywidualne #Academy_Smolna Centrum Kreatywności Targowa Bielański Integrator Przedsiębiorczości Klub Przedsiębiorców Dzielnicy Targówek Program akceleracyjny Warsaw Booster Salon Gospodarczy w Pawilonie ZODIAK Punkt Informacyjny One-Stop Shop Zagraniczne Biura Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (ZBH) Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI) Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)

 • Uzyskaj decyzję o wsparciu na realizację nowej inwestycji Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

 • Najważniejsze reguły nowych zamówień publicznych Jak ubiegać się o zamówienia publiczne w Unii Europejskiej i w organizacjach międzynarodowych Uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS Zaświadczenie o nadaniu NIP

 • Własność intelektualna w firmie – podstawowe informacje Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym Zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym Zgłoszenie wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym Dodatkowe prawo ochronne dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin Zezwolenie na korzystanie z opatentowanego wynalazku innej osoby (licencja przymusowa) Zgłoszenie wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym Wniosek o wydanie dowodu pierwszeństwa dla wynalazku, wzoru użytkowego...

 • Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Poręczenia kredytów i poręczenia pożyczek Kredyty dla przedsiębiorców Poręczenia leasingów Poręczenia i gwarancje Poręczenie wadium przetargowego Instytucje pomagające eksporterom Finansowanie eksportu Programy wsparcia eksportu Programy wsparcia dla eksporterów

 • Portal Funduszy Europejskich Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 Wyszukiwarka dotacji europejskich Punkty informacyjne Funduszy Europejskich Rzecznik Funduszy Europejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wsparcie dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców

 • Wsparcie utworzenia miejsc pracy W sieci wsparcia - Enterprise Europe Network Wsparcie dla małych średnich przedsiębiorstw przez Enterprise Europe Network Zarządzanie finansami firmy i obsługa płatności firmowych Warszawa wspiera przedsiębiorców Wsparcie inwestycyjne Szkolenia i Edukacja Pomoc de minimis Polski Fundusz Rozwoju Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Inwestycji i Handlu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości „Nowy Start”

 • Przegląd programów dotacyjnych Środki z Funduszu Pracy Wyszukiwarka dofinansowań Środki i wiedza na start biznesu Start In Poland Platformy startowe Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Warszawa dla start-upów

 • Dofinansowania Rozwój firmy Fundusze europejskie Kredyty i pożyczki Rejestracja patentu/wzoru przemysłowego Udział w przetargu publicznym Ulga podatkowa na nową inwestycję Wsparcie dla przedsiębiorców Zobacz też

 • Artykuł

  W dniu 10 października 2021 r. w Kręgielni „Saska”, znajdującej się w Hali „Saska” OSiR Praga-Południe, odbędzie się „Turniej Rodzinny w Kręgle”. Turniej zostanie przeprowadzony w godzinach 12.00-14.00. Wpisowe do turnieju wynosi 10 zł na rodzinę. Uczestnikami turnieju rodzinnego będą 2 osoby z każdej rodziny: osoba dorosła oraz 1 osoba w wieku od 10 do 18 lat.

 • Jak założyć działalność gospodarczą Zarejestruj działalność gospodarczą w CEIDG Rejestracja firmy w CEIDG Rejestracja w CEIDG wolna od opłat Wpis do CEIDG

 • Centrum Przedsiębiorczości Smolna Doradztwo indywidualne Centrum Smolna Centrum Smolna – baza wiedzy Szkolenia Informacje o działalności gospodarczej Bezpłatna infolinia dla przedsiębiorców na temat cyfryzacji Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych Tarcza antykryzysowa Mikrorachunek podatkowy Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Pomoc de minimis Sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu

 • Ochrona danych osobowych Kontrole przedsiębiorcy Obowiązki środowiskowe Sprawozdania do GUS Obowiązki sprawozdawcze Zgłoszenie urządzenia do dozoru technicznego Obowiązki wobec PFRON Pozostałe obowiązki przedsiębiorcy

 • Czy firma jest samodzielnym podmiotem w obrocie gospodarczym Czy muszę wnieść minimalny wkład finansowy Czy w firmie muszą być oficjalne organy Kto reprezentuje firmę Kto może podejmować decyzje dotyczące działania firmy Kto jest odpowiedzialny za zobowiązania firmy Jak spłacić długi Czy muszę pokryć zobowiązania firmy z majątku prywatnego Jaką księgowość muszę prowadzić Czy będę płacić składki do ZUS

 • Uprawnienia zawodowe na terenie Polski Uznanie zdobytych uprawnień zawodowych na terenie UE

 • Żłobek i klub dziecięcy Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Założenie prywatnego przedszkola

 • Zezwolenie na prowadzenie apteki Informacje o prowadzeniu aptek Prowadzenie punktu aptecznego Odbiór przeterminowanych leków Wykaz aptek na terenie m.st. Warszawy

 • Działalność aptek Ośrodki gier (lokalizacja ośrodków gier-opinia) Żłobki i przedszkola Uprawnienia zawodowe Przydatne informacje o działalności gospodarczej Obowiązki przedsiębiorcy Zobacz też Sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu Serwisy informacyjne

 • Informacje Urzędu Statystycznego Tajemnica statystyczna Dzienniki Urzędowe GUS Zobowiązanie dotyczące zaufania do statystyki

 • Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016)

 • Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2004) Powiązanie PKD-PKD 2004 Klucze Powiązań PKD 2004-PKD 2007 Klucze Powiązań PKD 2007-PKD 2004

 • Wpis, zmiana lub skreślenie wpisu w rejestrze REGON Formularze wniosków składanych do rejestru REGON Wydawanie zaświadczeń o numerze identyfikacyjnym REGON Zaświadczenie o numerze REGON Zaktualizuj dane spółki cywilnej w rejestrze REGON Uzyskaj numer REGON dla spółki cywilnej Zasady udostępniania danych z rejestru REGON Kontakt z urzędami statystycznymi w sprawie REGON

 • Wyszukiwarka podmiotów gospodarki narodowej (baza internetowa REGON) Informacje w zakresie REGON Zasady Wpisu Do Rejestru REGON Szkół i Placówek Oświatowych (obowiązujące od 1 sierpnia 2012 r.) Polska Klasyfikacja Działalności (klucze powiązań) Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług Wyszukiwarka Baza Identyfikacji Wyrobów (BIW) Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) Klasyfikacja Środków Trwałych Klasyfikacja zawodów i specjalności (KZiS) Informacja dla komorników Informacje...

 • Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2004) Powiązanie PKD-PKD 2004 Klucze Powiązań PKD 2004-PKD 2007 Klucze Powiązań PKD 2007-PKD 2004

 • Co to jest Polska Klasyfikacja Działalności Klasyfikacja kodów PKD Klasyfikacja Działalności (polska wersja) Klasyfikacja Działalności (english version) Klasyfikacja Działalności (pycckaя bepcия) Klasyfikacja Działalności (deutsche version) Polska Klasyfikacja Działalności (klucze powiązań) Kto musi mieć kod PKD Kiedy trzeba podać kod PKD firmy Ile można mieć kodów PKD Kiedy i jak zmienić kod PKD w firmie jednoosobowej lub spółce cywilnej Kiedy i jak zmienić kod PKD w spółce...

 • Kiedy przedsiębiorca potrzebuje koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej Co to jest reglamentacja działalności gospodarczej Kiedy trzeba uzyskać koncesję, zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej Zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej Wpis do rejestru działalności regulowanej Uzyskanie zezwolenia, koncesji lub wpisu do rejestru Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej ...

 • Kiedy możesz prowadzić działalność nierejestrową Jakie są korzyści z działalności nierejestrowej Jakie są obowiązki w działalności nierejestrowej Jak liczyć przychód w działalności nierejestrowej Działalność nierejestrowa, a umowy zlecenia Rachunki/faktury w działalności nierejestrowej Co powinna zawierać ewidencja sprzedaży Jak rozliczać przychody i koszty z działalności nierejestrowej? Działalność nierejestrowa, a VAT Działalność nierejestrowa, a kasa fiskalna Inne rodzaje...

 • Zakończenie wykonywania jednoosobowej działalności gospodarczej: Chcę zakończyć wykonywanie jednoosobowej działalności gospodarczej Zakończ działalność gospodarczą w CEIDG Zawiadomienie o sporządzeniu spisu z natury dla celów VAT (remanent likwidacyjny) Zleć wykonanie odczytu pamięci kasy fiskalnej Wykreślenie z rejestru operatorów pocztowych Informacja przedsiębiorcy o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim Zawiadomienie o zakończeniu...

 • Jak wznowić działalność spółki zarejestrowanej w KRS: Wznowienie jednoosobowej działalności gospodarczej Jak wznowić w CEIDG zawieszoną działalność gospodarczą Zgłoś wznowienie działalności gospodarczej do CEIDG Zaktualizuj dane spółki cywilnej w rejestrze REGON Aktualizacja danych spółki cywilnej na NIP-2 Wznowienie spółki zarejestrowanej w KRS: Jak wznowić działalność spółki zarejestrowanej w KRS Wznowienie spółki zarejestrowanej w KRS Zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych...

 • Zawieszenie jednoosobowej działalności: Zawieszenie jednoosobowej działalności Na czym polega zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG Zawieś działalność gospodarczą w CEIDG Zaktualizuj dane spółki cywilnej w rejestrze REGON Aktualizacja danych spółki cywilnej na NIP-2 Zawieszenie działalności pocztowej Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych Zawiadomienie o...

 • Zmiana danych w KRS Kogo należy poinformować o zmianie danych w spółkach handlowych Zmiana składu wspólników w spółkach handlowych Zmiany właścicielskie w spółkach handlowych Dane uzupełniające KRS w NIP-8 Jak zmienić umowę spółki Zmiana NIP-8 Zmiana NIP-7

 • Zmiana danych w CEIDG Wprowadzanie zmian w działalności Kogo należy poinformować o zmianie Zmiany w zakresie spółek handlowych Zmiana danych w KRS Kogo należy poinformować o zmianie danych w spółkach handlowych Zmiana składu wspólników w spółkach handlowych Zmiany właścicielskie w spółkach handlowych Dane uzupełniające KRS w NIP-8 Jak zmienić umowę spółki Zmiana NIP-8 Zmiana NIP-7 Aktualizacja danych spółki cywilnej w REGON Aktualizacja...

 • Zmiana danych w działalności gospodarczej Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej Zakończenie jednoosobowej działalności gospodarczej Wydanie zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej

 • Jak założyć spółkę osobową? Jak założyć spółkę kapitałową? Rejestracja spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestracja spółki partnerskiej w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestracja spółki komandytowej w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestracja spółki komandytowo-akcyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestracja spółki akcyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym

 • Spółki prawa handlowego Jak założyć spółkę osobową? Jak założyć spółkę kapitałową? Rejestracja spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestracja spółki partnerskiej w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestracja spółki komandytowej w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestracja spółki komandytowo-akcyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestracja spółki akcyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym ...

 • Gdzie przedsiębiorca prowadzi działalność – adresy przedsiębiorcy Adres jednoosobowej działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG Adres spółki cywilnej Adres spółki handlowej wpisanej do KRS Rejestr TERYT

 • Jak nazwać firmę Nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej Nazwa działalności nierejestrowej Nazwa oddziału firmy Badanie dostępności nazwy| Nazwa działalności jednoosobowej w spadku Nazwy zastrzeżone i wprowadzające w błąd Nazwy spółek Nazwa spółki cywilnej Nazwa spółek rejestrowanych w KRS Nazwa spółki po śmierci wspólnika Nazwa spółki po jej przekształceniu Zmiana nazwy firmy

 • Rejestracja firmy w CEIDG Nazwa firmy Adresy wykonywania działalności gospodarczej Jak założyć spółkę cywilną? Uzyskanie NIP dla spółki cywilnej Spółki prawa handlowego Zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7

 • Artykuł

  Szanowni Państwo, w dniu 7 października o godz. 17.00 w „Miejscu Akcji PACA” przy ul. M. Paca 40 odbędzie się spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego. Serdecznie zapraszamy.

 • Artykuł

  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy od września realizuje projekt finansowany ze środków Stena Recyclig pod nazwą „GOZpodarne wyzwanie”. Projekt skierowany jest do mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe i ma na celu promowanie idei gospodarki obiegu zamkniętego uświadamiając wszystkim, że wartość surowców, materiałów i gotowych produktów ma być zachowana tak długo, jak to tylko możliwe, przy jednoczesnej minimalizacji odpadów.