null

Handel obwoźny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jak zawrzeć umowę w sprawie udostępnienia stanowiska do prowadzenia handlu obwoźnego


Zasady udostępniania gruntów w formie umów na udostępnianie stanowisk do prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m. st. Warszawy reguluje Zarządzenie Nr 1013/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m.st. Warszawy oraz Zarządzenie Nr 1765/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określania wykazów miejsc wyznaczonych do prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m.st. Warszawy (z póź. zm.).

Zakład udostępnia stanowiska w miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu obwoźnego.


Krok 1:

Wybierz miejsce

Określ miejsce i stanowisko, na których zamierzasz prowadzić handel obwoźny na terenie administrowanym przez Zakład spośród miejsc do tego celu wyznaczonych.

Wykaz miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Praga-Południe, wraz z mapami wskazującymi ich dokładną lokalizację dostępny jest w serwisie internetowym Urzędu Dzielnicy.

Miejsca będące w administracji Zakłądu obejmują pozycje 19 - 24 Wykazu.

Jeżeli chciałbyś uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji stanowisk, uwarunkowań przestrzennych lub warunków prowadzenia handlu obwoźnego skontaktuj się z Działem Zasobów pod numerem telefonu: 22 277 30 36

Krok 2:

Złóż wniosek

Druk wniosku o udostępnienie stanowiska do prowadzenia handlu obwoźnego oraz oświadczenia potwierdzającego brak zaległości finansowych wobec Miasta Stołecznego Warszawy lub Skarbu Państwa (stanowiącego niezbędny załącznik do wniosku) dostępne są w budynku Zakładu przy ul. Wąwolnickiej 3 oraz pod adresem:

Opcjonalnie, do wniosku można dołączyć oświadczenie o akceptacji faktur wystawionych i przesyłanych w formie elektronicznej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty można złożyć osobiście, korespondencyjnie za pośrednictwem poczty na adres:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa

lub przesłać w formie skanów na adres mail kancelarii: kancelaria@zgnpragapld.pl

W przypadku złożenia wniosku niekompletnego, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie prawo żądania od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów i wyjaśnień w trakcie rozpatrywania wniosku.

Termin i zakres odpowiedzi:

W formie pisemnej informacji o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu wniosku

- do 30 dni od daty jego złożenia.

Jeżeli z wnioskiem o udostepnienie tego samego stanowiska do prowadzenia handlu obwoźnego zwróci się więcej niż jeden wnioskodawca, decyduje kolejność złożenia wniosków.

Krok 3:

Odbierz umowę

O sporządzeniu projektu umowy w sprawie udostępnienia stanowiska do prowadzenia handlu obwoźnego wnioskodawca informowany jest niezwłocznie po przygotowaniu projektu umowy, telefonicznie lub pisemnie przez pracowników Działu Zasobów.

Umowa podpisywana jest w budynku Zakładu przy ul. Wąwolnickiej 3.

Wnioskodawca otrzymuje jeden egzemplarz umowy.

Jedynie w uzasadnionych przypadkach możliwe jest przekazanie przygotowanego projektu umowy w formie korespondencyjnej na adres wnioskodawcy.

Krok 4:

Odbierz identyfikator

Skontaktuj się z Wydziałem Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6, pokój 120, 03-833 Warszawa, tel. +48 22 443 53 65,  mail: jszymanski@um.warszawa.pl celem uzyskania identyfikatora uprawniającego do rozpoczęcia prowadzenia handlu na wyznaczonym stanowisku.

Uwagi:

  • Minimalne stawki dzienne netto opłat z tytułu udostępnienia stanowisk do prowadzenia handlu obwoźnego zostały określone w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.05.2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m. st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy (z późn. zm.), pozycja 8. Wysokość opłat może być aktualizowana raz w roku.

  • Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń m.st. Warszawy wynikających z umowy, dzierżawca może być zobowiązany do wpłacenia kaucji pieniężnej w wysokości równej opłacie za udostępnienie stanowiska wynikającej z zawartej umowy, w wymiarze miesięcznym.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  • Zarządzenie nr 1013/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m.st. Warszawy

  • Zarządzenie nr 1765/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określania wykazów miejsc wyznaczonych do prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m.st. Warszawy (z późn. zm.),

  • Zarządzenie nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.05.2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m. st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy (z późn. zm.)