Czym się zajmujemy?

Nasze główne zadania:

 1. Gospodarowanie w granicach zwykłego zarządu lokalowym zasobem i powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy.

 2. Podejmowanie działań na rzecz określenia sposobu zarządu nieruchomością wspólną, dokonania wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego,

 3. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy m.st. Warszawy, a w odniesieniu do spraw należących do zakresu działania Dzielnicy - powierzonych przez Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. 

W szczególności zajmujemy się:

 1. najmem komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych itp. oraz dzierżawą gruntów w tym eksploatacją i zarządzaniem tym zasobem;

 2. zapewnieniem dostawy mediów, utrzymania porządku i czystości w budynkach i na terenach administrowanych.

 3. organizowaniem napraw, konserwacji, remontów i modernizacji;

 4. zawieraniem, dokonywaniem zmian i rozwiązywaniem umów najmu, dzierżawy lub użyczenia,

 5. naliczaniem opłat czynszowych i innych opłat związanych z używaniem lokali,

 6. ewidencjonowaniem nieruchomości i lokali,

 7. pełną obsługą użytkowników mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy,

 8. rozliczeniem przychodów i pożytków oraz wydatków na utrzymanie nieruchomości oraz inne czynności związane z administrowaniem nieruchomościami.

Nasze zadania wynikają ze Statutu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe.

Czym się nie zajmujemy:

 • przyznawaniem prawa do komunalnego lokalu mieszkalnego tj. wydawanie skierowania do zawarcia umowy najmu,

 • organizowaniem konkursów i przetargów na komunalne lokale użytkowe,

 • sprzedażą lokali, budynków, gruntów będących własnością m.st. Warszawy.

W powyższych sprawach skontaktuj się z poniższymi komórkami Urzędu Dzielnicy:

Misja Zakładu:

Gospodarowanie nieruchomościami w sposób: efektywny, oszczędny, zgodny z prawem i terminowy, w ramach posiadanych środków finansowych i zasobów, w celu zaspakajania potrzeb klientów.