Deklaracja dostępności strony informacyjnej Zakładu Gospodarowania Nieruchomości w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Praga-Południe zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony informacyjnej Zakładu Gospodarownia Nieruchomościami w dzielnicy Praga-Południe(link otwiera się w nowej karcie).

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Najpoważniejsze zidentyfikowane ograniczenia dostępności:
Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
W niektórych materiałach multimedialnych brakuje napisów dla niesłyszących, transkrypcji oraz opisów tekstowych;
Sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.

Wyłączenia

Mapy
Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 roku
Treści zewnętrzne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Jarosław Adamski
 • E-mail: jadamski@um.warszawa.pl
 • Telefon: +48222773098

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę. Można również złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)


Dostępność architektoniczna


Siedziba główna Zakładu - budynek ul. Walewska 4.

Wejście główne z prawej strony budynku. Schody przed wejściem głównym. Brak podnośnika, pochylni. Brak drzwi automatycznych. Budynek niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - schody, wąskie korytarze, brak wind czy pochylni, brak informacji dla osób niewidomych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Administracja Nieruchomości nr 1 - ul. Niekłańska 35A

Wejścia główne od frontu. Brak drzwi automatycznych. Za drzwiami wejściowymi schody. Brak podnośnika, pochylni. Budynek niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - schody, wąskie korytarze, brak wind czy pochylni, brak informacji dla osób niewidomych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Administracja Nieruchomości nr 5 - ul. Siennicka 44

Wejścia główne od frontu. Brak drzwi automatycznych. Za drzwiami wejściowymi schody. Brak podnośnika, pochylni. Budynek niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - schody, wąskie korytarze, brak wind czy pochylni, brak informacji dla osób niewidomych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Administracja Nieruchomości nr 6 - ul. Sulejkowska 45

Wejścia główne od frontu. Brak drzwi automatycznych. Za drzwiami wejściowymi schody. Brak podnośnika, pochylni. Budynek niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - schody, wąskie korytarze, brak wind czy pochylni, brak informacji dla osób niewidomych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Administracja Nieruchomości nr 7 - ul. Hetmańska 25

Wejścia główne od frontu. Brak drzwi automatycznych. Za drzwiami wejściowymi schody. Brak podnośnika, pochylni. Budynek niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - schody, wąskie korytarze, brak wind czy pochylni, brak informacji dla osób niewidomych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Pozostałe budynki Zakładu

ul. Wąwolnicka 3 - Wejścia główne od frontu. Brak drzwi automatycznych. Za drzwiami wejściowymi schody. Brak podnośnika, pochylni. Budynek niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - schody, wąskie korytarze, brak wind czy pochylni, brak informacji dla osób niewidomych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

ul. Mycielskiego 20 - Wejścia główne od frontu. Brak drzwi automatycznych. Brak wind/platformy przyschodowej. Brak informacji dla osób niewidomych.

Informacja o wizycie w ZGN z psem asystującym


1. Osoba ze szczególnymi potrzebami wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do każdej siedziby ZGN.

2. Wchodząc na teren ZGN z psem asystującym można zgłosić jego obecność w punkcie obsługi klienta lub w kancelarii na parterze budynku i poprosić o pomoc pracownika ZGN.

3. Pies asystujący musi być wyposażony w uprząż. Na uprzęży w widocznym miejscu musi być umieszczony napis „pies asystujący”. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany przez uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenia psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. Wymagane jest okazanie zaświadczenia dotyczącego wykonanych szczepień weterynaryjnych.

4. Osoba ze szczególnymi potrzebami nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

5. Właściciel odpowiada za swojego psa i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie ZGN.

6. Po zakończeniu wizyty jeżeli będzie taka potrzeba, osobie ze szczególnymi potrzebami wraz z psem asystującym, pracownik ZGN pomoże wyjść z budynku.

Dla własnego komfortu poinformuj nas telefonicznie lub mailowo o swojej wizycie. Wtedy będziemy mogli się do niej lepiej przygotować.