Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Od 15 listopada 2011 r. na terenie Dzielnicy Praga-Południe funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy numer 1662/2011 z dnia 25 października 2011 roku, w którym określony jest skład osobowy Zespołu oraz rodzaj instytucji reprezentowanych przez poszczególne osoby.

Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe przy ulicy Wiatracznej 11, 04-366 Warszawa.

Od dnia 5 kwietnia 2019 roku Zespołem kieruje Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Agnieszka Skyrpan – Kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Głównym zadaniem Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycje 218, 956) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w artykule 9a ustęp 3 i 5, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szczegółowe wytyczne dotyczące przeciwdziałania problemowi przemocy w rodzinie określa „Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025”

Procedura realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskie Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.

Instytucje uprawnione do pomocy w ramach procedury „Niebieska Karta”:

  1. Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII, ul. Grenadierów 73/75, 04- 007 Warszawa, Wydział Prewencji KRP VII ( dzielnicowi), ul. Umińskiego 22.
  2. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04 – 366 Warszawa, Filia Nr 1  ul. Wiatraczna 11, Filia nr 2 ul. Walecznych 59.
  3. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy, ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00 - 412 Warszawa oraz Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Południe, ul. Paca 39.
  4. Placówki oświatowe na terenie Dzielnicy (w przypadku gdy przemocy doświadcza dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym).
  5. Placówki ochrony zdrowia (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać zarówno założenia „Niebieskie Karty” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010), bez konieczności wykonywania obdukcji).


Wykaz instytucji i placówek udzielających pomocy osobom doznającym przemocy  
 


Obowiązujące akty prawne